Forsvarsomstillingen 2002–2005

Forsvarsomstillingen 2002–2005 ga de strukturelle, operative og økonomiske/administrative hovedresultater som Stortinget la til grunn ved innledningen av perioden. Dette innebærer at de grunnleggende ubalanser som ble identifisert i St.prp. nr. 45 (2000–2001) i 2001 ble fjernet, selv om det fortsatt eksisterer mindre utfordringer.

Forsvarsomstillingen 2002–2005 ga de strukturelle, operative og økonomiske/¬administrative hovedresultater som Stortinget la til grunn ved innledningen av perioden. Dette innebærer at de grunnleggende ubalanser som ble identifisert i St.prp. nr. 45 (2000–2001) i 2001, ble fjernet, selv om det fortsatt eksisterer mindre utfordringer. Ved siden av at bevilgningene til forsvarssektoren ikke ble fulgt opp i tråd med det brede forliket som ble oppnådd ved gjennomføringsjusteringen (fremlagt av Regjeringen Bondevik i 2002, (St.prp. nr. 55 (2001-2002)), er årsaken at enkelte spesifiserte delmål for omstillingen ikke ble nådd. Forsvarsdepartementet anser at nettopp disse utestående områder er blant de sentrale for den videre omstillingen i inneværende langtidsperiode (2005-2008).

For å bringe Forsvaret ut av en dyp og vedvarende strukturell krise fremmet Regjeringen Stoltenberg I i 2001 de overordnede mål og sentrale virkemidler i St.prp. nr. 45 (2000–2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002–2005. Stortinget gav sin tilslutning til denne i juni 2001. (I 2002 ble proposisjonen supplert av St.prp. nr. 55 (2001-2002) Gjennomførings¬proposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005.)
Krisen ble ansett å dreie seg om to grunnleggende ubalanser: Forsvarets størrelse stod ikke i forhold til ressurstilgangen, og Forsvarets innretting stod ikke i forhold til fremtidens oppgaver.
Innledningsvis gjaldt det å få tilpasset strukturen og driftsmønsteret til et realistisk budsjettnivå. Dernest å styrke den operative evnen ved å tilpasse Forsvarets kapasiteter til nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser og utfordringer. Et annet sentralt virkemiddel var en radikal reform av ledelses¬strukturen i forsvarssektoren.

For langtidsperioden 2002– 2005 kan det nå slås fast at alle de ambisiøse og overordnede omstillingsmålene ble nådd:

  • Forsvarets samlede operative evne ble betydelig forbedret gjennom perioden. Alle generalinspektører, operative sjefer og ansvarlige for fellesavdelinger kunne rapportere om til dels betydelige forbedringer innenfor de fleste styrke¬kategorier og på de aller fleste kapasitetsområder. Resultatet var styrket evne til militært samvirke med våre allierte (enten det gjelder operasjoner hjemme eller ute), økt stridsevne ift. aktuelle motstandere, økt reaksjonsevne og økt strategisk forflytningsevne – alt i alt økt operativ kapasitet ift. relevante oppdrag hjemme og ute.
  • Alle de svært omfattende struktur- og organisasjonsendringene ble gjennomført, de aller fleste tidlig i perioden.
  • Ledelsesreformen i forsvarssektoren – med integreringen av forsvarssjefen og samtlige av forsvarssektorens strategiske funksjoner i Forsvarsdepartementet – ble iverksatt i 2003. Med dette ble det lagt til rette for en vesentlig styrking av sektorens evne til strategisk styring – dvs. til helhetlig og langsiktig styring, samt til å gjennomføre politiske vedtak.
  • Forsvaret oppnådde betydelig forbedret kontroll med utviklingen i driftskostnadene. Forsvaret kom i tillegg ut av perioden med om lag 2,4 mrd. kroner lavere årlig driftsbudsjett enn et alternativ uten omstilling ville ha krevd.  I perioden 2002–2005 beløp den samlede effektiviserings¬gevinsten seg til ca. 5,1 mrd. kroner, penger som i sin helhet kom moderniseringen av Forsvaret til gode. Som et avgjørende virkemiddel for å få effektivisert driftsmønsteret, ble Forsvaret redusert med netto 6000 årsverk (minimumskravet var netto 5000 årsverk), godt over 25 % av årsverksvolumet ved inngangen til langtidsplan¬perioden. Videre ble antall kvadratmeter eiendom, bygg og anlegg i Forsvarets bruk ble redusert med rundt 2,2 mill. Dette bidro i vesentlig grad til å reduseres driftsutgiftene, i tillegg til at det ga nettoinntekter i størrelsesorden 1,5 mrd. kroner ved salg.

Det ble gjennomført vesentlige reformer også innenfor forvaltningsområdet. Innføringen av nye styringssystemer og - verktøy bidro imidlertid i sin tur til at Riksrevisjonen, ved sine årlige gjennomganger av regnskapene, oppdaget alvorlige feil og mangler. Disse var ikke av ny dato, men ble først oppdaget ved hjelp av de nye og forbedrede styringssystemene. Riksrevisjonens anmerkninger, sammen med enkelte forsvarsavdelingers betydelige merforbruk av budsjettmidler i 2004, ledet i neste omgang til ytterligere tiltak for å styrke regnskaps- og økonomistyringen. Summen av iverksatte tiltak har gitt gode resultater, og det er redegjort for dette i St.meld. nr. 10 (2005–2006) Om økonomisk styring i Forsvaret.

Noen av de økonomiske/administrative målene ble ikke nådd, i særlig grad gjaldt dette Stortingets krav om en halvering av antall årsverk i den øverste forsvarsledelsen.   Dette til tross for den nevnte samlede reduksjonen av årsverk i Forsvarets organisasjon på nærmere 1000 flere enn det Stortinget la til grunn. På dette området foreligger det etter Forsvarsdepartementets syn derved – dersom nødvendige organisatoriske og administrative grep tas – et ytterligere potensial for effektivisering.

Et annet, og trolig beslektet, delmål som ikke ble nådd, gjaldt utviklingen i kostnader per årsverk. Fordi dette utgjør en meget vesentlig bestanddel av driftsutgiftene ble det fra Forsvars¬departementets side tidlig stilt spesifikke krav om bedre kontroll med denne utviklingen. Heller ikke dette målet ble nådd som forutsatt i løpet av 2002–2005, og det følges nærmere opp i inneværende langtidsperiode (2005 – 2008).

Et tredje delmål gjaldt betydelig effektivisering av Forsvarets logistikkorganisasjon.       I forhold til de oppstilte kravene lyktes man kun delvis med dette arbeidet. Ved avslutningen av perioden gjensto det fortsatt ca. 300 mill. kroner i effektivisering, et beløp som er videreført inn i inneværende langtidsperiode (2005 – 2008).

Til toppen