Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til frivillige organisasjoner og virksomhet  - retningslinjer og kriterier - kapittel 1700, post 71 + kapittel 1719, post 71.

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner fra Forsvarsdepartementet.

 • 1.       Målet med ordningen

Målet med ordningen er å stimulere til økt kunnskap om, og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til, og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer.  Prosjektene og aktivitetene det søkes støtte til skal støtte opp om Forsvarets oppgaver og være et supplement til Forsvarets måloppnåelse. I tillegg til denne overordnete rammen for tildelingene vektlegges ulike prioriterte områder.

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for frivillige organisasjoner og andre ikke-statlige aktører.

2.       Driftsstøtte og prosjektstøtte

Det gis to former for tilskudd, driftsstøtte og prosjektstøtte.

Definisjoner

Driftsstøtte: Tilskudd til daglig drift av organisasjonen. Faste/generelle administrative utgifter inngår i driftsstøtten. Under driftsstøtte inngår også anskaffelse og utvikling av administrative verktøy. Organisasjonsutviklende og kompetansehevende tiltak og regnes også under driftsutgifter.

Eksempler på utgifter som blir regnet som driftsutgifter:

Lønn, husleie, vedlikehold, utstyr, reiseutgifter knyttet til den daglige driften av organisasjonen, utgifter til kurs for ansatte, omdømme- og markedsføringstiltak for organisasjonen.  

Faktorer som vurderes ved tildeling av driftsstøtte:

-          Organisasjonen må ha løpende administrative utgifter for å bli vurdert som mottaker av driftsstøtte

-          Organisasjonens formålsparagraf, formål og arbeid skal være klart forsvars- og sikkerhetsfokusert.

-          Organisasjonens relevans ift. tildelingskriteriene (sees i sammenheng med organisasjonens omfang og kvalitet på aktivitet)

-          Organisasjonens relevans ift. aktuelle og prioriterte politikkområder

-          Organisasjonens evne til utvikling

-          Organisasjonens medlemstall

-          Organisasjonens evne til måloppnåelse

-          Organisasjonens budsjettbalanse og regnskapstall

Det gis ikke driftsstøtte til underliggende/tilknyttede organisasjoner.

Prosjektstøtte: Tilskudd til organisasjonens aktiviteter. Aktivitetene kan defineres som prosjekter, som har tydelige mål, og er direkte knyttet til organisasjonens overordnete hensikt og formål, organisasjonens verdiskaping. Prosjektene kan være faste aktiviteter, som pågår fortløpende eller gjentas gjennom året, som f.eks. en organisasjons kjerneaktiviteter. Prosjektene kan også være tidsavgrensede enkelthendelser.

Eksempler på prosjekter som kan være fast aktivitet:

Konferanse-, seminar og møtevirksomhet, utgivelse av tidsskrifter, faste veteranaktiviteter, faste studieturer.

Eksempler på prosjekt som kan være tidsavgrensede enkelthendelser:

Jubileumsmarkeringer, pilotprosjekter, utgivelse av spesielle trykksaker, medieprosjekter, som forsvarsrelaterte filmer og dokumentarer.

Prosjektsbaserte lønns- og driftsutgifter:

For å skape fleksibilitet og rom for å utvikle organisasjonen, uten at driftsbudsjettet økes, åpnes det for at prosjektstøtten kan inneholde prosjektrelaterte administrative utgifter.

Lønnsutgifter kan inkluderes dersom tidsavgrensede prosjekter krever ansettelse av ny kompetanse, eller det er vanskelig å gjennomføre prosjektet med organisasjonens tilgjengelige personellressurser.

Andre administrative utgifter som kan vurderes å inkluderes i prosjektstøtten, kan f.eks. være reiseutgifter i forbindelse med prosjektene og intern kompetanseheving knyttet til gjennomføring av prosjektene.

Det vurderes individuelt hvorvidt prosjektstøtten også skal omfatte prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter. Dette skal begrenses til strengt nødvendig, og behovene må være godt dokumentert.

 

3.       Tildelingskriterier

Følgende kriterier vektlegges når søknader behandles:

 1. Prosjekter som støtter opp under Forsvarets virksomhet
 2. Prosjekter som fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret
 3. Prosjekter med betydelig informasjonseffekt
 4. Prosjekter som fremmer Forsvarets forankring
 5. Dagsaktuelle og prioriterte saker
 6. Prosjekter som bidrar til ivaretakelse av veteraner
 7. Prosjekter som omfatter tverrsektorielt samarbeid
 8. Prosjekter som ikke dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen virksomhet
 9. Prosjekter som fremmer samarbeid mellom forsvarsrelaterte organisasjoner og dermed medfører synergieffekter
 10. Prosjekter som fremmer rekruttering av kvinner.

 4.       Andre føringer

For å komme i betraktning forutsettes det at organisasjonene evner å utvikle seg i tråd med den generelle samfunnsutviklingen, og Forsvarets endrede struktur. Det settes krav til realistisk ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler. Videre vektlegges det god planlegging av virksomheten/prosjektet og at kostnadene står i forhold til driften/tiltakets mål og antatte effekt. Prosjektstøtte vil normalt betinge en økonomisk egeninnsats, med mindre det gjøres spesielle unntak for enkeltorganisasjoner. Organisasjonene må være registrert i Brønnøysundergisteret. Organisasjoner som søker driftsstøtte må i tillegg være registrert i Frivilligehetsregisteret. Det gis ikke støtte til museumsdrift og drift/vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

5.       Forpliktelser

Tilskuddsmottakere må rapportere til Forsvarsdepartementet om gjennomføring og resultater. I tillegg til egenrapportering på prosjektene, vil det være relevant å sende inn f.eks.

-          sluttprodukter; som brosjyrer, filmer, etc.

-          programmer/agendaer/kursoversikter, etc.

-          deltakerlister

-          evalueringer fra deltakere/spørreundersøkelser

Regnskap attestert av statsautorisert revisor må legges frem. Revisorbekreftet regnskap er ikke et krav for organisasjoner som mottar tilskudd mindre enn 200 000 kroner. Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling.

Forsvarsdepartementet kan kreve innsyn i regnskapet for tildelte midler for å kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene, jfr. Reglement for økonomistyring i staten, § 15.

Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd.

 

6.       Administrativt

Forsvarsdepartementets hjemmeside har informasjon om tilskuddsordningen. Søknadsfrister vil bli kunngjort. Søknad sendes på søknadskjema som er lagt ut på hjemmesiden.

Utbetaling:

Driftsstøtte blir utbetalt med en halvpart hvert halvår. Prosjektstøtte utbetales i sin helhet.

For utbetaling kontaktes administrasjonsseksjonen på e-post; regnskap@fd.dep.no. Oppgi referansenummeret på vedtaksbrevet.

Søknad sendes per post til:

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 Oslo

Eller e-post til:

postmottak@fd.dep.no

Skjemaer

Last ned skjema for rapportering på prosjekt som har fått økonomisk tilskudd i word eller odt.

Ved søknad skal søknadsskjema som lastes ned her benyttes:

Der vises for øvrig til veiledningen for utfylling av søknadsskjema. For spørsmål om ordningen, kontakt Avdeling for personell og fellestjenester.

Retningslinjene for for tilskudd finnes her:

Til toppen