Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser

Her kan frivillige organisasjoner og de som arbeider med prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser søke tilskudd fra Forsvarsdepartementet (kapittel 1700, post 71).

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner

Organisasjoner som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett, kapittel 1700, post 71. Tildelingen skjer etter gitte kriterier.

Formål med tilskuddsordningen
Formålet med Forsvarsdepartementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner er å stimulere til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, at samfunnet bidrar til og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer, samt å bidra til en opplyst forsvarsdebatt.

Inngangsvilkår
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for medlems-, interesse- og frivillige organisasjoner, og andre ikke-offentlige aktører. Det gis ikke støtte til museumsdrift og drift/vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Søknadsfrist
Frist for å søke om tilskudd er 1. juni året før tildelingsåret. Hvis fristen faller på lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves den til nærmeste påfølgende hverdag. Fristen kan ikke fravikes.

Drifts- og prosjektstøtte
Driftsstøtte kan gis til faste administrative utgifter, som for eksempel kontor og lønn. Prosjektstøtten knyttes til organisasjonens aktiviteter som gjennomføres for å nå organisasjonens mål. I vurderingen av søknadene, legger Forsvarsdepartementet stor vekt på at organisasjonene har gode prosjektbeskrivelser og klare mål for sin virksomhet og sine prosjekter, og at prosjektene og aktivitetene for øvrig faller inn under de gitte kriteriene for tildeling av tilskudd. 

Vurderingskriterier
Følgende kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

  • Prosjekter som støtter opp under Forsvarets virksomhet
  • Prosjekter som fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret, herunder rekrutterer og beholder kvinner
  • Prosjekter med betydelig informasjonseffekt som fremmer Forsvarets forankring i samfunnet
  • Prosjekter som fremmer dagsaktuelle og prioriterte forsvarsrelaterte saker eller bidrar til en opplyst forsvarsdebatt
  • Prosjekter som fremmer tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng
  • Prosjekter som fremmer samarbeid mellom frivillige organisasjoner og dermed medfører synergieffekter

 

Informasjon om støtte til prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å gi støtte til prosjekter knyttet til andre verdenskrig som kan gi anerkjennelse til krigsveteraner og andre som ble berørt av krigen. Videre skal støtte kunne gis til tiltak som kan bidra til å spre kunnskap om andre verdenskrig. Det kan også gis støtte til kulturhistoriske prosjekter knyttet til andre verdenskrig eller andre kulturhistoriske hendelser, og til prosjekter som fremmer Forsvarets forankring generelt. Det gis ikke støtte til drift gjennom denne ordningen.

Et viktig mål med ordningen er at organisasjoner og foreninger, sammenslutninger og initiativtakere med svak økonomi og/eller lav ressurstilgang skal kunne gjennomføre aktivitet som Forsvarsdepartementet finner formålstjenlig å støtte.

Inngangsvilkår

Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for organisasjoner, foretak og enkeltpersoner som sprer kunnskap eller ivaretar historie. Det gis ikke støtte til museumsdrift og drift/vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister pr. år. 1. mars og 1. oktober. Hvis fristen faller på lørdag, søndag eller annen helligdag, forskyves den til nærmeste påfølgende hverdag. Ved særlig behov kan Forsvarsdepartementet behandle søknader utenom søknadsfristene. Særlig behov kan være at prosjektets gjennomføring hindres uten vurdering mellom søknadsfristene.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

  • Prosjekter som bidrar til ny kunnskap om andre verdenskrig eller andre krigshistoriske hendelser, for eksempel gjennom bøker, filmer, monumenter m.m.
  • Prosjekter rettet mot anerkjennelse av krigsveteraner fra andre verdenskrig.
  • Andre kulturrelaterte prosjekter som fremmer Forsvarets forankring i samfunnet, eller finner sted på Forsvarets historiske etablissementer.
  • Ekstraordinære utgifter innenfor ordningens formål (slik som informasjonsvirksomhet, turer, jubileum og trykking eller distribusjon av for eksempel bøker og brosjyrer)

Generell informasjon om tilskuddsordningene over kapittel 1700, post 71

Om vurdering av prosjektstøtte
Prosjektstøtte vil normalt betinge en egeninnsats, med mindre en vurdering av prosjektet/organisasjonen tilsier noe annet.

Prosjektstøtten skal i hovedsak benyttes til selve aktiviteten. Det vil vurderes individuelt hvorvidt prosjektstøtten også skal omfatte prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter. Dette skal begrenses til det strengt nødvendige og behovene må være godt dokumentert i søknaden.

Krav til søker
Alle organisasjoner som søker støtte må være registrert i Brønnøysundregisteret. Organisasjoner som søker driftsstøtte over tilskuddsordning for frivillige organisasjoner må i tillegg være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søker må utarbeide målsettinger og indikatorer for måloppnåelse for aktiviteter og prosjekter det søkes støtte til. Det settes høye krav til realistisk ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler. Videre vektlegges det god planlegging av virksomheten og at kostnadene står i forhold til driften/tiltakets mål og antatte effekt. Budsjett må legges frem.

Oppfølging og kontroll
Tilskuddsmottakere må rapportere til Forsvarsdepartementet om gjennomføring og resultater. Organisasjoner som har mottatt minst 200 000 kroner må fremlegge regnskap attestert av statsautorisert revisor.

Vi gjør oppmerksom på at Forsvarsdepartementet kan kreve innsyn i regnskapet for tildelte midler for å kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Reglement for økonomistyring i staten, § 15. Riksrevisjonen kan kontrollere bruken av midlene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd. Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling.

Last ned skjema for rapportering på prosjekt som har fått økonomisk tilskudd i word.

Evaluering
Evaluering og utvikling av ordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette må det påregnes at det kan gjøres endringer i regelverk og retningslinjer fra et budsjettår til det neste som kan endre prioriteringer og utfall av søknadene.

Søknad om driftsstøtte og prosjektstøtte
Ved søknad skal søknadsskjema som lastes ned her benyttes: Driftsstøtte (word) og Prosjektstøtte (word). Det vises for øvrig til veiledningen for utfylling av søknadsskjema. For spørsmål om ordningen, kontakt Avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester.

Retningslinjene for FDs tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og virksomhet finnes her.

Administrativt
Søknad sendes per post til:
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Eller e-post: post[email protected]

NB! Forsvaret har i tillegg en egen støtteordning for frivillige organisasjoner som jobber opp mot veteraner fra internasjonale operasjoner. Les mer om dette her.

 

Årsrapport

Her kan du lese årsrapporter forfrivillige organisasjoner:

 

 

Til toppen