Støtte til FoU-samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret og industrien i Norge (kapittel 1760, post 45)

1. Målet med tilskuddsordningen

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning har som formål å stimulere industri og næringsliv til utvikling av teknologi, produkter og tjenester basert på Forsvarets behov.

Tilskuddsordningen er et ledd i å videreutvikle norsk industris kompetanse til å understøtte Forsvarets materiellbehov, styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret når dette ansees hensiktsmessig.

2. Målgrupper

Norske bedrifter, eller sammenslutninger av norske bedrifter kan søke.

3. Tilskudd for 2012 og 2013

Søknader kan sendes fortløpende.

4. Søknadsprosess

 1. Søknad basert på mal sendes til Forsvarsdepartementet.
 2. Søknaden behandles i Forsvarsdepartementet, blant annet basert på et sett av vurderingskriterier og etter innhentet uttalelse fra fagmiljøer i forsvarssektoren.
 3. FD beslutter om prosjektet skal gis støtte.

5. Kriterier

Søknaden vurderes blant annet opp mot et sett av forhåndsdefinerte vurderingskriterier:

 • Forsvarssektorens eksisterende eller fremtidige behov
 • Forsvarssektorens behov for nasjonal kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet
 • Prosjektrisiko og finansieringsgrad
 • Økonomi inkludert livssykluskostnader (LCC)
 • Relasjon til de teknologiske kompetanseområdene
 • Norsk industri har spesielle forutsetninger og kompetanse.

De teknologiske kompetanseområdene er, jf, Prop. 1 S (2011-2012):

 • Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer.
 • Systemintegrasjon
 • Missilteknologi (med særlig vekt på bruk av topografisk krevende og kystnære områder) og tilhørende sensorer og ildledningssystemer
 • Undervannssensorer og autonome undervannssystemer
 • Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff
 • Materialteknologi (herunder kompositt) spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål
 • Levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy.

6. Krav til søker

Organisasjonene som søker støtte må være registrert i Brønnøysundregisteret. Søker må utarbeide målsettinger og indikatorer for måloppnåelse for aktiviteter og prosjekter det søkes støtte til. Det settes høye krav til realistisk ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler. Videre vektlegges det god planlegging av virksomheten og at kostnadene står i forhold til driften/tiltakets mål og antatte effekt. Budsjett må legges frem.

Tilskuddsmottakere må rapportere til Forsvarsdepartementet om gjennomføring og resultater. Regnskap attestert av statsautorisert revisor må legges frem. Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling. Vi gjør oppmerksom på at Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene.

Se informasjon om mal for søknad og kontraktsmal i punktet under.

7. Kontrakt og gjennomføring                                                                                               

Samarbeid med den enkelte bedrift skal avgrenses i tid, ytelse og kostnad, og reguleres av en egen samarbeidsavtale/kontrakt.

Forsvarsdepartementets beslutning blir meddelt søker. Det blir gitt orientering om en eventuell tildeling av støtte på programledelsesmøter i Forsvarsdepartementets investeringsprogrammer og til Forum for materielle fremskaffelser – Utvidet (FMF-U).

Godkjente prosjekter vil bli gjennomført i tråd med tildelt finansiering og følges normalt opp av FLO, FFI eller Forsvarsbygg (FB) som også vil inngå kontrakt med søker. I tillegg vil faglig oppfølging i kontraktsperioden også gjøres av programmene med utgangspunkt i milepælsplan. Prosjektets faglige innhold vil være bestemmende for hvilken etat som skal følge opp prosjektet fra Forsvarets side.

Kontrakten vil regulere selve utviklingsprosjektets gjennomføring samt materielle og immaterielle rettigheter knyttet til resultatene av prosjektet (IPR).

Mal for søknad og kontraktsmal, samt ytterligere informasjon finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd under temaet Forsvaret og industrien.

For spørsmål om ordningen; kontakt Forsvarsdepartementet/Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.

Til toppen