Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6221-6230 av 6279 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1982: 42 - Straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven og i investeringsavgiftsloven

  13.12.1982 NOU Finansdepartementet

  Les rapporten her . Filen er i PDF (Portable Document Format) PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

 • Eigedomsskattelova

  06.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova.

  Se loven på lovdata.no

 • Meld. St. 25 (1973-1974) -

  15.02.1974 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. Dokumentet

 • Lov om avgift på forestillinger m.v.

  10.06.1966 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det skal svares avgift til statskassen på inngangspenger til forestillinger og framvisninger m.v. kommer de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov til anvendelse.

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittloven

  25.06.1965 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15 om renteregulering og emisjonskontroll og § 16 og § 18 om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

  Se loven på lovdata.no

 • Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om statens oppkrevere m.v.

  28.03.1958 Lov Finansdepartementet

  Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger for staten, eller som for øvrig står staten til regnskap for innbetaling, utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er overfor staten ansvarlig for tap

  Se loven på lovdata.no

 • Finanstilsynsloven

  07.12.1956 Lov Finansdepartementet

  Tilsyn etter denne lov føres med virksomheter som definert under punkt 1-22 i lovens §1. Tilsynet føres av Finanstilsynet.

  Se loven på lovdata.no