Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6741-6750 av 6789 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll. Departementet

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittilsynsloven

  07.12.1956 Lov Finansdepartementet

  Tilsyn etter denne lov føres med virksomheter som definert under punkt 1-19 i lovens §1. Tilsynet føres av Kredittilsynet.

  Se loven på lovdata.no

 • Skattebetalingsloven

  21.11.1952 Lov Finansdepartementet

  Loven oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid Kongen bestemmer). - Jfr. lover 28 feb 1997 nr. 19 (ftrl.), 6 juni 1975 nr. 29 kap. 7 (eiendomsskatt), 13 juni 1975 nr. 35 § 7. Enhver skattepliktig plikter å betale forskott på skatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Valutalova

  14.07.1950 Lov Finansdepartementet

  Lova er, med unntak av §§ 4, 7, 8 og 10, opphevd med lov 20 juni 2003 nr. 44 (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600). - Jfr. lov 28 mai 2004 nr. 29. Departementet kan gjeva føresegner om utførsle og innførsle av innanlandsk og

  Se loven på lovdata.no

 • Dobbeltbeskatningsavtaleloven

  28.07.1949 Lov Finansdepartementet

  Under forbehold av gjensidighet kan Kongen med Stortingets samtykke ved overenskomst med fremmed stats regjering med omsyn til offentlige skatter og avgifter fastsette regler for deling av skattefundamentene og herunder innrømme slik lempning i

  Se loven på lovdata.no

 • Særavgiftsloven

  19.05.1933 Lov Finansdepartementet

  Når Stortinget med henvisning til denne loven vedtar særavgifter til statskassen som ikke omhandles i andre lover, fastsetter departementet nærmere bestemmelser om beregning, oppkreving og kontroll. Gjelder særavgiften etanol til teknisk bruk,

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om Tilvirkning av Æthylæther

  19.12.1898 Lov Finansdepartementet

  Tilvirkning av Etyleter bør, såfremt det brukes andre stoffer enn brennevin, som er underlagt avgift eller toll, kun foregå i anlegg, som er under offentlig kontroll, således som Loven sier, og mot betaling av den til enhver tid påbudte avgift.

  Se loven på lovdata.no

 • Direktoratet for økonomistyring

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige

  Nettside: http://www.dfo.no/

 • Folketrygdfondet

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

  Nettside: https://www.folketrygdfondet.no/?lang=no_NO

 • Tolletaten

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

  Nettside: https://www.toll.no/

Til toppen