Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6751-6760 av 6809 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 25 (1973-1974) -

  15.02.1974 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. Dokumentet

 • Folkeregisterloven

  16.01.1970 Lov Finansdepartementet

  For hver herreds- og bykommune føres folkeregister over enhver som er bosatt i kommunen. Etter regler som fastsettes av Kongen, skal det dessuten føres et sentralt register over de personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er

  Se loven på lovdata.no

 • Investeringsavgiftsloven

  19.06.1969 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet - med unntak av §§ 6 (Oppgave over og innbetaling av avgift skjer som for merverdiavgift) og 7 (om overtredelse av denne lov eller av forskrifter gitt i medhold av loven) - av lov 21. desember 2000 nr. 114 (i kraft 1 okt 2002. §§ 6

  Se loven på lovdata.no

 • Merverdiavgiftsloven

  19.06.1969 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales en avgift på omsetning av varer og tjenester i alle ledd og ved innførsel, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt bestemt i annen lov eller Stortingets vedtak om

  Se loven på lovdata.no

 • Tolloven

  10.06.1966 Lov Finansdepartementet

  I denne lov forstås med: «Tollområde» - det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen, «Vare» - enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen, «Vareeier» - den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over en vare, «

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittloven

  25.06.1965 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15 om renteregulering og emisjonskontroll og § 16 og § 18 om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

  Se loven på lovdata.no

 • Arveavgiftsloven

  19.06.1964 Lov Finansdepartementet

  Det skal svares arveavgift til staten etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger. Av forsvunnet persons midler pliktes avgift hvis den forsvunne var bosatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Sparebankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover

  Se loven på lovdata.no

 • Forretningsbankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som skaffer seg midler til sin virksomhet ved å ta mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Mottak av midler som nevnt i lov om e-pengeforetak § 1-1 annet ledd nr. 2 utgjør ikke innskudd dersom de mottatte

  Se loven på lovdata.no

 • Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll. Departementet

  Se loven på lovdata.no

Til toppen