Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6781-6790 av 6850 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1989: 14 - Bedrifts- og kapitalbeskatningen - en skisse til reform

  10.10.1989 NOU Finansdepartementet

 • Statistikkloven

  16.06.1989 Lov Finansdepartementet

  Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet. Statistikk er tallfestede

  Se loven på lovdata.no

 • Finansieringsvirksomhetsloven

  10.06.1988 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner når annet ikke følger av bestemmelse i eller i medhold av loven. Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1988: 17 - Frivillige organisasjoner

  03.06.1988 NOU Finansdepartementet

 • Sentralbankloven

  24.05.1985 Lov Finansdepartementet

  Norges Bank er landets sentralbank. Banken skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1982: 42 - Straffebestemmelsene i merverdiavgiftsloven og i investeringsavgiftsloven

  13.12.1982 NOU Finansdepartementet

  Les rapporten her . Filen er i PDF (Portable Document Format) PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet

 • Verdipapirfondloven

  12.06.1981 Lov Finansdepartementet

  Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfond og virksomheten til forvaltningsselskap for verdipapirfond. Loven inneholder blant annet regler om hvordan verdipapirfond må plassere sine midler, pliktig informasjon til investorer, regler om salg og

  Se loven på lovdata.no

 • Ligningsloven

  13.06.1980 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder for utligning av skatt på formue og inntekt, og tonnasjeskatt, etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov. Departementet kan gi forskrifter om: hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, beregning og

  Se loven på lovdata.no

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum, i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

Til toppen