Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6781-6790 av 6816 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdipapirlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal, blant annet, foreta en helhetlig gjennomgang av børs- og verdipapirhandellovens bestemmelser om straff og administrative sanksjoner, og utrede behovet for eventuelle lovendringer.

 • Finanstilsynet

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med

  Nettside: https://www.finanstilsynet.no/

 • Norges Bank / Noregs Bank

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Norges Bank er landets sentralbank. Banken har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder.

  Nettside: https://www.norges-bank.no/

 • Tidslinje: Silver pensjonsforsikring

  Tidslinje Finansdepartementet

  En kronologisk oversikt over Silver-saken.

 • Statistisk sentralbyrå

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

  Nettside: https://www.ssb.no/

 • Finansmarkedene

  Tema Finansdepartementet

  Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den

 • Statens pensjonsfond utland

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av

  Nettside: https://www.nbim.no/

 • Utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og skatterådgivernes behov for klientkonfidensialitet.

 • Tidslinje for innsats mot ulikhet

  Tidslinje Finansdepartementet

  Denne tidslinjen gir et innblikk i regjeringens arbeid for å beholde et samfunn med små forskjeller i Norge:

 • Renter

  Tema Finansdepartementet

  Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Til toppen