Seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser (SRA)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund. Seksjonen analyserer utviklingen i norsk økonomi og lager makroøkonomiske prognoser. Seksjonen jobber også med inntektspolitiske spørsmål og arbeidsmarkedspolitikk, deriblant utformingen av sysselsettingspolitikken og analyser av utviklingen i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet og regjeringens perspektivmeldinger skjer også i denne seksjonen.