Seksjon for finansielle makroanalyser og pengepolitikk (SFP)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristin Solberg-Watle. Seksjonen har ansvar for å analysere utviklingstrekk som er viktig for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien, samt å overvåke finansielle markeder, herunder eiendomsmarkedet. Videre har seksjonen ansvar for rammeverket for pengepolitikken, og den løpende kontakten mot Norges Bank på dette området. Seksjonen har også ansvar for Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål, den faglige etatsstyringen av SSB, samt oppfølging av forskningssenteret HousingLab.