Seksjon for norsk økonomi og arbeidsmarked (SNA)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kristin Solberg-Watle. Seksjonen overvåker og analyserer konjunkturutviklingen i Norge og lager makroøkonomiske prognoser. Videre jobber seksjonen med vurderinger av arbeidsmarkedets virkemåte og spørsmål knyttet til sysselsettings- og inntektspolitikk. Seksjonen har også ansvar for å analysere utviklingstrekk som er viktige for finansiell stabilitet og samspillet mellom finansielle størrelser og realøkonomien, samt koordineringen av arbeidet med nasjonalbudsjettet.