Tilknyttede virksomheter

  • Norges Bank / Noregs Bank

    Norges Bank er landets sentralbank. Banken har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU) på oppdrag fra Finansdepartementet. Midlene i SPU plasseres i internasjonale verdipapirer etter regler fastsatt av Finansdepartementet. Kapitalforvaltningen i Norges Bank utføres i et eget virksomhetsområde - Norges Bank Investment Management (NBIM).

    Nettside: https://www.norges-bank.no/

Til toppen