Direktoratet for økonomistyring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk gjennom å tilby fellesløsninger som gir synergier og stordriftsfordeler. DFØ leverer lønnstjenester til over 75 prosent av statlige virksomheter, eller om lag 55 prosent av lønnsmassen. Om lag 60 prosent av statlige virksomheter får regnskapstjenester fra DFØ.

DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Direktoratet forvalter regelverket for økonomistyring i staten, og tilbyr kompetansetiltak, rådgivning og metoder og verktøy for god styring.

Det er om lag 360 ansatte i DFØ, fordelt på en sentralenhet i Oslo, en regnskapsavdeling i Trondheim og en lønnsavdeling i Stavanger. DFØ har også en enhet for elektronisk fakturabehandling på Hamar. For 2016 er budsjettet på om lag 360 millioner kroner.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.dfo.no/