Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter.

Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy.  DFØ leverer lønnstjenester til over 75 prosent av statlige virksomheter, eller om lag 55 prosent av lønnsmassen. Regnskapstjenester leveres til om lag 60 prosent av statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Visjon og virksomhetsidé:
DFØs visjon er effektiv ressursbruk i staten. Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god økonomistyring i staten. DFØs spesielle rolle er å ivareta statens behov for en helhetlig tilnærming på området.

Hovedmål:

  • Hensiktsmessige fellesløsninger i staten
  • God styring i statlige virksomheter


Det er om lag 360 ansatte i DFØ, fordelt på en sentralenhet i Oslo og sju kontorsteder. Kontorstedene ligger i Drammen, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Sistnevnte har også et kontorsted i Vadsø. For 2012 var budsjettet på om lag 360 millioner kroner.

Årsrapporter

Årsrapport 2014

Nettside: http://www.dfo.no/