Direktoratet for økonomistyring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter.

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk gjennom å tilby fellesløsninger som gir synergier og stordriftsfordeler. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til om lag 83 prosent av alle statlige virksomheter.

DFØ har også ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Direktoratet forvalter regelverket for økonomistyring i staten og tilbyr kompetansetiltak, rådgivning og metoder og verktøy for god styring.

Ved utløpet av 2016 var det 425 ansatte i DFØ, fordelt på en sentralenhet i Oslo og lønns- og regnskapsenheter i Stavanger og Trondheim. DFØ har også fram til 1. april 2017 en enhet på Hamar for elektronisk fakturabehandling og e-handel. I 2017 vil DFØ ha et budsjett på vel 466,6 millioner kroner.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.dfo.no/