Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

Tilsynet skjer blant annet ved at Finanstilsynet vurderer de styrings- og kontrollfunksjonene selskapene etablerer og går gjennom regnskaper og dokumenter. Når Finansdepartementet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be om Finanstilsynets vurdering før en avgjørelse blir tatt.

Finanstilsynet skal hvert år gi Finansdepartementet en melding om sin virksomhet. Denne legger Finansdepartementet fram for Stortinget i en årlig finansmarkedsmelding. Etatens utgifter dekkes i sin helhet av de institusjonene som det føres tilsyn med, og av enkelte gebyrinntekter.

Ved utløpet av 2016 hadde Finanstilsynet 270 ansatte. Budsjettet for 2017 er på 361,9 millioner kroner.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Nettside: http://www.finanstilsynet.no/

Til toppen