Underliggende virksomheter

Finansdepartementet har ansvar for en rekke underliggende virksomheter: Skatteetaten, Tolletaten, Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Folketrygdfondet. Til sammen har disse rundt 10 000 ansatte.

Norges Bank utøver penge- og valutapolitikken etter retningslinjer som gis av Kongen og regjeringen. Saker av særlig viktighet skal forelegges Finansdepartementet. Norges Bank er dessuten ansvarlig for den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland etter regler fastsatt av Finansdepartementet.

Finansdepartementets rolle overfor de tilknyttede virksomhetene varierer, men felles for alle er at Finansdepartementet trekker opp retningslinjer for virksomhetene basert på det lovverket Stortinget har vedtatt. For de underliggende virksomhetene tildeler Finansdepartementet dessuten årlige budsjettmidler i tråd med Stortingets vedtak. I praksis har virksomhetene stor handlefrihet i faglige spørsmål, men  departementet er klageinstans for visse avgjørelser.

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

  DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

  Nettside: http://www.dfo.no/

 • Finanstilsynet

  Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Finanstilsynet bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder.

  Nettside: https://www.finanstilsynet.no/

 • Folketrygdfondet

  Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) på oppdrag fra Finansdepartementet.

  Nettside: https://www.folketrygdfondet.no/?lang=no_NO

 • Skatteetaten

  Skatteetatens virksomhet danner det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig virksomhet. Etaten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et oppdatert folkeregister og yte god service.

  Nettside: https://www.skatteetaten.no/

 • Statens pensjonsfond utland

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank. Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir overført fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

  Nettside: https://www.nbim.no/

 • Statistisk sentralbyrå

  Statistisk sentralbyrå utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, i tillegg til å drive en betydelig forskningsvirksomhet.

  Nettside: https://www.ssb.no/

 • Tolletaten

  Tolletaten skal motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer.

  Nettside: https://www.toll.no/

Til toppen