Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket

Utvalget skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Utvalget skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området.

Om Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket

Opprettet: 2015

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Utvalget skal foreta en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket, og skal blant annet foreslå regler for gjennomføring av nytt forventet EØS-regelverk på området. I lys av utviklingen av profesjonstjenestene for revisorer og regnskapsførere skal utvalget videre vurdere forholdet mellom de to profesjonene og gjennomgå regnskapsførerlovgivningen.Utvalget vil bli ledet av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen. Mandatet til utvalget er delt i to deler. Utvalget skal levere første delutredning innen 31. mars 2017, og den siste delutredningen innen 30. september 2017.

Aktive medlemmer (pr. 12/31/2018)