E-helseavdelingen

Avdeling for e-helse har ansvar for å koordinere arbeidet med digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten, og få til mer effektiv bruk av offentlige ressurser.

Ansvaret omfatter blant annet å utvikle og forvalte de nasjonale rammebetingelsene for å etablere gode digitale løsninger for helsepersonell og innbyggere, sekundærbruk av helsedata og digital sikkerhet. Avdelingen har ansvar for oppfølging av de store satsningene innen e-helseområdet og oppfølging av arbeidet med modernisering av sektorens journalløsninger.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Direktoratet for e-helse, innholdsstyring av Norsk helsenett SF og bidrar i styringen av Norsk helsearkiv.

Videre har avdelingen en sentral rolle i å koordinere departementets styringssignaler på e-helsefeltet.

Avdelingens ansvarsområder:

 • Digital samhandling i helse- og omsorgssektoren
 • Bedre journalløsninger
 • Digitale tjenester til innbyggere og helsepersonell
 • Helsedata og nasjonale helseregistre
 • Digital sikkerhet, beredskap og personvern
 • IKT-infrastruktur og felleskomponenter
 • Standarder, terminologi og kodeverk
 • Etatstyring av Direktoratet for e-helse, innholdsstyring av Norsk helsenett SF og styring av Norsk helsearkiv
 • Internasjonalt samarbeid på e-helsefeltet

Eksempler på tjenester vi jobber med:

 • Digitale innbyggertjenester på helsenorge.no
 • Digital dialog mellom innbygger og helsepersonell
 • Pasienters innsyn i egen journal
 • Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging  
 • E-resept
 • Kjernejournal
 • HelseCERT
 • European Health Data Space
 • Helsedataservice

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for e-helsetjenester

  Seksjon for e-helsetjenester har ansvar for tjenester innenfor journalløsninger, helsedata og digital sikkerhet og beredskap.

 • Seksjon for analyse og styring

  Seksjon for analyse og styring har ansvar for økonomi, etatsstyring av Direktoratet for e-helse og tjenester innenfor digital samhandling.