E-helseavdelingen

Avdeling for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. IKT er en kjernefunksjon i sektoren og må utnyttes bedre. E-helseavdelingen favner et bredt spekter av oppgaver, fra å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere, til å følge opp arbeidet med Én innbygger – én journal. En sentral del av arbeidet er informasjonssikkerhet i de digitale løsningene.

Avdelingen har etatsstyringsansvar for Direktoratet for e-helse.  

Videre har avdelingen en sentral rolle i å koordinere departementets styringssignaler på e-helsefeltet.

Avdelingens ansvarsområder:

 • Etatsstyring av Direktoratet for e-helse
 • Innholdsstyring av Norsk Helsenett SF
 • Oppfølging av Én innbygger – én journal
 • Digitale tjenester til innbyggere
 • Digitale tjenester til helsepersonell
 • Nasjonale helseregistre
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • IKT-infrastruktur og felleskomponenter
 • Standarder, terminologi og kodeverk
 • Internasjonalt samarbeid

Eksempler på tjenester vi jobber med:

 • Digitale tjenester på helsenorge.no
 • Digital dialog mellom innbygger og helsepersonell
 • Pasienters innsyn i egen journal
 • Mine pasientreiser
 • Velferdsteknologi og telemedisin 
 • Mobil helseteknologi
 • E-resept
 • Kjernejournal
 • HelseCERT

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for e-helsetjenester

 • Seksjon for analyse og styring