Omsorgstjenesteavdelingen

Avdelingen har ansvaret for å følge opp kommunale omsorgstjenester forankret i helse- og omsorgstjenesteloven.

Omsorgstjenesteavdelingen har ansvaret for helse- og omsorgstjenester i institusjon og i hjemmet, med unntak av tjenester som hører under fastlege, legevakt, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Videre har avdelingen ansvaret for personlig assistanse herunder praktisk bistand, opplæring, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastningstiltak, tiltak for en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, botilbud i sykehjem, omsorgsbolig eller annen tilrettelagt boform, dagtilbud til hjemmeboende med demens, pårørendeprogrammet, mobilisering av frivillighetsressurser, kommunal planlegging og statlig virkemiddelbruk og etikk og brukerinnflytelse. Avdelingen skal holde oversikt over behov og tjenestetilbud til de som trenger botilbud og tjenester på grunn av aldring, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer 

Aktuelle saker avdelingen jobber med er:

 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
 • Oppfølging av Omsorg2020, Kompetanseløft2020 og Demensplan 2020.
 • Forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
 • Kvalitetsutviklingsprosjekt sykehjem – trygghetsstandard
 • Finansering og egenbetaling av ulike boformer
 • Dagaktivitetstilbud for personer med demens
 • Pårørendeprogrammet og styrket pårørendestøtte
 • Oppfølging av NOU 2017:16 På liv og død

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for innovasjon og kompetanse

  Seksjon for innovasjon og kompetanse har ansvar for egenandeler og finansiering av omsorgstjenester, brukerstyrt assistanse (BPA), hovedansvar for oppfølgingen av K2020 og forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten.

 • Seksjon for utvikling

  Seksjon for utvikling har ansvar for blant annet reformen Leve hele livet, Omsorg2020, Demensplan2020 og investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser.