Seksjon for helsetjenester og økonomi

Kommunehelsetjenesten, unntatt omsorgstjenester, forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven og trygderefusjoner (folketrygdlovens kap. 5), koordinering av helsetjenester til minoriteter med videre, fastlegeordningen, habilitering og rehabilitering, helsestasjon- og skolehelsetjenesten.