Seksjon for tverrfaglig tjenester og tannhelsetjenester

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med rusproblemer og mennesker med psykiske problemer, inkl psykologer i kommunene. Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker som har vært utsatt for vold. Organisering og finansiering av tannhelsetjenesten. Lov om tannhelsetjenesten. Spesialistutdanning av tannleger, regionale odontologiske kompetansesentre. Trygderefusjoner og prisopplysning.