Mandat til utvalg om Framtidens apotek

Offentlig utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes.

Et offentlig utvalg skal utrede hvordan fremtidens apotek skal innrettes. Utvalget skal starte arbeidet så fort som mulig og levere sin utredning innen 1. januar 2023.

Bakgrunn

God tilgang til sikre og effektive legemidler av god kvalitet er viktig for befolkningens helsetjenester. Legemidler og hele omsetningskjeden for legemidler, som legemiddelprodusenter, grossister og apotek, er derfor underlagt omfattende regulering.
Apoteklovens formål er å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal bidra til riktig legemiddelbruk og sikre at alle deler av landet har tilgang til legemidler og farmasøytiske tjenester, som har god kvalitet og rimelig pris. Dagens lov om apotek (apotekloven) ble vedtatt 2.
juni 2000 og iverksatt 1. mars 2001. Loven medførte store endringer i lovreguleringen av apotek, basert på forslag i NOU 1997:6 Rammevilkår for omsetning av legemidler. Den teknologiske utviklingen på 2000-tallet åpner imidlertid for andre løsninger enn de som var mulige for 25 år
siden.

Utvalgets oppgaver

Det følger av mandatet (vedlegg 1) at utvalget skal utrede hvordan framtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene ivaretas. Utvalget skal vurdere regelverk knyttet til apotekvirksomhet. Utvalget skal vurdere apotekvirksomhet generelt, men skal spesielt vurdere behovet for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Utvalget skal foreta en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende apotekog grossistregelverk som grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til endringer i
lovgivningen. Utvalget skal også redegjøre for regelverket og markedssituasjonen i andre land.
Utvalget skal beskrive og vurdere innvirkninger av foreslåtte endringer i regelverket og i praksis i tråd med Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen). Mandatet har vært forelagt berørte departementer.

Sammensetningen av utvalget

I forslaget til utvalg er det 14 medlemmer med relevant erfaring og kompetanse innenfor økonomi, juss, farmasi, medisin og helse samt e-helse og samhandling. Utvalget har brukerrepresentanter samt representanter fra interesseorganisasjoner, helsetjenesten, industri og
statlig forvaltning. Utvalget blir ledet av professor dr. juris ved Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen. Utvalget oppfyller kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 første ledd bokstav b, med syv kvinner og syv menn. Videre tar sammensetningen av utvalget hensyn til geografisk fordeling av medlemmene, samt at to av medlemmene har minoritetsbakgrunn.

Vurdering

Helse- og omsorgsdepartementet mener at det er flere gode grunner for å oppnevne et utvalg om apotekvirksomhet nå. I de senere år har det kommet ulike nye apotekformer, herunder nettapotek,
bl.a. som følge av nye regler om salg av legemidler over internett i 2016. Samtidig vil teknologisk utvikling kunne åpne for andre apotekløsninger enn de som eksisterer i dag. NOU 1997:6 som ligger til grunn for dagens regelverk ble lagt frem for 25 år siden. Apotekloven ble ikke gitt med
tanke på å omfatte apotekløsninger som er mulig med den utviklingen av ny teknologi vi har i dag, som gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten. Samtidig kan endringer i regelverket tilpasset nettapotek og økt bruk av teknologiske løsninger få konsekvenser for tilgangen til fysiske apotek og endre rammebetingelser for primær- og sykehusapotek. Utvalget vil også kunne vurdere løsninger som kan gi økt konkurranse mellom apotek.