Tidligere styrer, råd og utvalg

Åpenhetsutvalget

Åpenhetsutvalget skal utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming, reportasjer mv. og deling av slikt materiale fra helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. De skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra sykehus, sykehjem og andre deler av helse- og omsorgstjenesten, barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre og andre deler av barneverntjenesten, barnehager og skoler, heretter omtalt som tjenesteytere. Spørsmålene skal vurderes i lys av hensynet til ytringsfrihet, ansvaret for å yte forsvarlige tjenester, personvern og taushetsplikt. 

Les hele mandatet for Åpenhetsutvalget

Utvalgsleder:

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Ski.

Medlemmer:

 • Pasientombud og juridisk rådgiver Atle Larsen. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ FFOs rettighetssenter. Oppegård.
 • Erfaringskonsulent Elsa Veronica Berg Christiansen. Landsforeningen for barnevernsbarn. Sør-Varanger.
 • Barnevernspedagog Heidi-Kristin Lilleng Ringstad. Foreldreutvalget for barnehagene. Skiptvet.
 • Kommunikasjonssjef Lisa Bang. Bærum kommune. Bærum.
 • Assisterende fagdirektør Pål Iden. Helse Vest RHF. Stavanger.
 • Avdelingsdirektør Øystein Stokvold. Bufetat. Ski.
 • Jurist Kristine Foss. Norsk presseforbund. Oslo.
 • Journalist Thomas Ergo. Stavanger Aftenblad. Stavanger.
 • Rådgiver Andreas Kikvik. Fellesorganisasjonen. Oslo.
 • Spesialsykepleier Hilde Silkoset. Oslo universitetssykehus HF. Oslo.
 • Førsteamanuensis Bjørnar Borvik. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Bergen.

Åpenhetsutvalget leverte NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen tirsdag 30. april.