Mandat for utredning av framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten

Bakgrunn

Luftambulansen er en viktig del av en helhetlig akuttmedisinsk kjede. Norges geografi og befolkningens bosetningsmønster gjør at luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og skade. Tjenesten skal bidra til et likeverdig helsetjenestetilbud. Den nasjonale luftambulansetjenesten ble etablert i 1988, og den operative delen av tjenesten (drift av tjenestens helikoptre og fly) har siden da blitt anskaffet gjennom offentlig anbudskonkurranse. Etter helseforetaksreformen i 2002 ble sørge-for-ansvaret overført til de regionale helseforetakene. De etablerte et felles datterselskap i 2004, nå organisert som et helseforetak; Luftambulansetjenesten HF. Luftambulansetjenesten inngår kontrakter med private selskaper om fly- og helikoptertjenestene etter ordinære anbudsprosesser.

I NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus framgår det at det er fare for at operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter bryter god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom mange år. Det framgår videre at luftambulansetjenesten er risikoutsatt, og samhandlingen er en forutsetning for sikker gjennomføring av oppdragene. Utredningen påpeker også at det er viktig å sikre en god offentlig kontroll over kritiske samfunnsfunksjoner, også for å minimalisere økonomisk og operativ risiko.

Våren 2018 oppstod det utfordringer i beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge. Bakgrunnen var operatørbytte som blant annet bidro til usikkerhet for de ansatte. Situasjonen i flyambulansetjenesten var bakgrunnen for at Stortinget behandlet Dokument 8:224 S (2017–2018) Representantforslag om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt, jf. Innst. 362 S (2017–2018). Stortinget har bedt  regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Ekspertgruppens oppgaver

Formål: Utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter).

Ekspertgruppen skal:

 • Beskrive utvikling og status (regelverk, organisering, kostnader og finansiering, grenseflater mot øvrig ambulansetjeneste, redningstjenesten mv)
 • Beskrive organiseringen av tjenesten i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, f.eks. Sverige og Danmark.
 • Gjennomgå erfaringer med operatørbytte og vurdere dette
 • Beskrive utfordringene med dagens organisering av luftambulansetjenesten
 • Beskrive aktuelle modeller for framtidig drift av den operative delen av luftambulansetjenesten, og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:
  • Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
  • Modell med offentlig drift
  • Modell med drift av ideelle aktører

Andre modeller utover de ovennevnte kan også vurderes.

Ekspertgruppen bør også drøfte fordeler og ulemper med at det er to forskjellige anbud, dvs ett for ambulansefly og ett for ambulansehelikopter, samt drøfte fordeler og ulemper ved eventuelt å dele anbudene opp geografisk.

Utredningen bør særlig drøfte konsekvenser av en monopolsituasjon, der én aktør står for all operativ drift.

Utredningen bør se hen til erfaringer som er gjort med anskaffelsen av nye redningshelikoptre og driften av disse. Utredningen bør også se hen til anskaffelse og drift av politihelikoptre.

Utredningen skal beskrive de økonomiske, administrative og juridiske konsekvensene av forslagene. Utredningsinstruksen skal ligger til grunn for arbeidet.

Ekspertgruppen står fritt til eventuelt å tilrå en modell.

Avgrensing og arbeidsform

Ekspertgruppen skal levere en rapport innen utgangen av 2020.

Ekspertgruppen må sikre god involvering av relevante aktører i arbeidet, f.eks. ved å etablere en referansegruppe.