Paulsrud-utvalget

Regjeringen har 28. mai 2010 oppnevnt et lovutvalg som skal utrede og vurdere bestemmelser om tvang innen psykisk helsevern. Utvalget er et ledd i regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang. 

Parallelt med opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) og fremveksten av tydelig lovfestede pasientrettigheter, har debatten om tvang innen psykisk helsevern i større grad åpnet seg for bruker- og rettighetsperspektivet. Særlig har spørsmålet om berettigelsen av det såkalte behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven vært gjenstand for debatt. I forbindelse med endringene i psykisk helsevernloven i 2006, ba Stortinget i Innst. O. nr. 66 (2005-2006) om en grundigere vurdering av behandlingsvilkåret. I august 2008 nedsatte Helsedirektoratet en arbeidsgruppe som blant annet ble gitt i mandat i å foreta en slik vurdering. Arbeidsgruppen avga sin rapport i juni 2009.  Arbeidet resulterte ikke i et samlet standpunkt til spørsmålet om lovendringer. Et flertall anbefalte imidlertid at det bør nedsettes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern, særlig sett i forhold til pasientrettighetsloven og menneskerettighetsforpliktelser.

Lovutvalget ledes av advokat Kari Paulsrud, og er bredt sammensatt av personer med juridisk-, helsefaglig-, politi-, bruker- og pårørendebakgrunn. Utvalget vil avholde et høringsmøte 10. januar 2011 i Oslo. Utvalget skal avlevere sin innstilling innen 30. mai 2011.

Til pressemelding med utvalgets mandat og sammensetning

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet — Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011