Forsiden

Ansvarsområder og oppgaver i JD

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og samordning av norsk politikk i polarområdene.

Som faglig sekretariat for politisk ledelse, bistår vi med faglig grunnlag for utvikling, formidling og gjennomføring av regjeringens politikk.

Departementet har forvaltningsansvaret for et stort antall lover og er klageinstans i mange forvaltningssaker.

Departementet utarbeider handlingsplaner og strategier, proposisjoner og meldinger, lover og forskrifter. Vi utarbeider statsbudsjettet for JD og skal sikre god økonomistyring internt og i justissektoren. Totalbudsjettet er på omtrent 30 milliarder kroner.

Departementet publiserer eget årsregnskap samt tildelingsbrev og årsrapporter fra underliggende virksomheter på regjeringen.no.