Medarbeider- og lederkriterier

Justis- og beredskapsdepartementets kriterier for medarbeidere og ledere.

Våre medarbeiderkriterier

Justis- og beredskapsdepartementets medarbeiderkriterier definerer og konkretiserer god medarbeideratferd, og er kjennetegnet på godt medarbeiderskap i departementet.

Skaper resultater sammen

I dette legger vi:

 • Tenker helhetlig
 • Finner løsninger
 • Bidrar aktivt til at oppgaver gjennomføres fra A til Å
 • Leverer rett faglig kvalitet til rett tid
 • Samarbeider på tvers av organisatoriske skiller

Sikrer utvikling

I dette legger vi:

 • Utvikler og forbedrer egen oppgaveløsning
 • Er nysgjerrig og tenker nytt
 • Tar initiativ og følger opp
 • Viser omstillingsvilje
 • Initierer prinsipielle diskusjoner og utfordrer det bestående

Gjør hverandre gode

I dette legger vi:

 • Gir og tar i mot konstruktive tilbakemeldinger
 • Deler kunnskap og informasjon
 • Er imøtekommende og inkluderende
 • Bidrar til å gjøre din leder god

Leder seg selv

I dette legger vi:

 • Tar ansvar for:
  - egne oppgaver
  - egen karriere- og kompetanseutvikling
  - egen trivsel og motivasjon
 • Melder inn ønsker og behov til nærmeste leder
 • Har oversikt og prioriterer riktig

Bidrar til arbeidsglede

I dette legger vi:

 • Latter og humor i hverdagen
 • Aktiv omsorg for hverandre
 • Initiativ til sosiale aktiviteter
 • Feire suksesser

Våre lederkriterier

Skaper resultater sammen

I dette legger vi:

 • Finner eget handlingsrom sammen med den administrative ledelsen og politikerne
 • Evner å prioritere
 • Leverer rett faglig kvalitet til rett tid
 • Tar initiativ og samarbeider på tvers av organisatoriske skiller til beste for helheten
 • Bedriver aktiv risikostyring

Viser mot

I dette legger vi:

 • Tar beslutninger selv om de kan skape støy
 • Tenker nytt, strategisk og langsiktig
 • Viser seg ydmyk, beklager feil og endrer egen adferd
 • Utviser faglig integritet
 • Tar tak i uønsket adferd på en konstruktiv måte

Motiverer og engasjerer andre

I dette legger vi:

 • Gir mål og retning
 • Skaper selvstendige medarbeidere gjennom å gi tillit og myndighet
 • Lytter, ser medarbeiderne og viser omsorg
 • Gjør andre gode
 • Fremmer godt arbeidsmiljø og arbeidsglede

Kommuniserer godt og tydelig

I dette legger vi:

 • Utviser åpenhet og gi fyldig informasjon til rett tid
 • Gir tydelige bestillinger
 • Gir konstruktive tilbakemeldinger til medarbeiderne, sideordnede kollegaer og overordnet leder
 • Åpner aktivt for motforestillinger og en "si fra"-kultur
 • Er tilgjengelig for spørsmål og dialog

Utvikler medarbeiderne

I dette legger vi:

 • Er nysgjerrig på medarbeiderne, deres styrker og utviklingsmuligheter
 • Lager tid og rom for kompetanseutvikling
 • Knytter utviklingen av medarbeiderne til oppgaver og mål
 • Tildeler nye oppgaver i egen avdeling og legge til rette for hospitering
 • Evaluere og utvikle en læringskultur
Til toppen