Seksjon for dokumentforvaltning

Seksjonen forvalter all dokumentasjon i JD.

Til enhetens ansvar ligger å sørge for dokumentasjon av departementets utredninger og beslutningsprosesser, og sikre at lovmessige krav til et offentlig arkiv etterleves. 

I tillegg forvaltes saks- og arkivsystemet og administrasjon av innsynsforespørsler via Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP).