Seksjon for styring og organisasjonsutvikling (SSO)

SSO har ansvar for å samordne, gjennomføre og videreutvikle departementets styringsdialog med Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Generaladvokaten.