Seksjon for analyse, tilsyn og strategisk planlegging

Seksjon for analyse, tilsyn og strategisk planlegging har ansvar for overordnet samordning av samfunnssikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå.
  • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens ansvarsområde til bruk i kunnskaps- og policyutvikling.
  • Koordinerer arbeidet med krisescenarioer
  • Koordinerer arbeidet med kritiske samfunnsfunksjoner og status-/tilstandsvurderinger
  • Tilsyn med departementene
  • Samfunnssikkerhetsinstruksen
  • Samordning innenfor samfunnssikkerhetsområdet
  • Koordinerer arbeidet med ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet