Seksjon for forebygging og beredskap

Seksjon for forebygging og beredskap har blant annet ansvar for organisering av brann- og redningsvesenet og forebyggende brannsikkerhet.
  • Etatsstyring av DSB
  • Organisering av brann- og redningsvesenet og forebyggende brannsikkerhet, ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. 
  • Brann- og eksplosjonsvernloven, Sivilbeskyttelsesloven, Produktkontrolloven, Eltilsynsloven
  • Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods, SEVESO-direktivet/storulykke, Elsikkerhet/El-tilsyn
  • Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016-2020 (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives)
  • Sivilforsvaret og sivile beskyttelsestiltak
  • Regional og kommunal beredskap, fylkesmannens samfunnssikkerhetsarbeid