Advokat- og rettshjelpsteamet

Advokat- og rettshjelpsteamet har ansvar for oppgaver knyttet til advokatregelverket, salærregelverket og rettshjelpsregelverket.Advokatregelverket regulerer bl.a. vilkår for å drive advokatvirksomhet, organisering av advokatvirksomhet samt tilsyns- og disiplinærsystemet. Salærregelverket regulerer fastsettelse av salær til bl.a. offentlig oppnevnte forsvarere og andre som yter rettshjelp i tillegg til oppnevnte sakkyndige og tolker. Rettshjelpsregelverket regulerer offentlig støtte til juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Teamet har faglig oppfølgingsansvar overfor Statens sivilrettsforvaltning og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokat- og rettshjelpsteamet har ansvaret for oppfølgingen av Advokatutvalgets NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet.

Ansvarlig: avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg