Domstolsteamet

Domstolsteamet har ansvar for domstolfaglige spørsmål, og har oppgaver knyttet til regelverket på domstolfeltet, herunder prosessregelverk, rettsgebyrloven, domssognsforskriften og forskrift om elektronisk samhandling med domstolene (ELSAM-forskriften).

Teamet har, sammen med Økonomi- og styringsteamet, ansvaret for oppfølgingen av Domstoladministrasjonen blant annet når det gjelder digitalisering og modernisering av domstolene. Domstolteamet har også ansvar for oppgaver knyttet til endringer i domstolstrukturen som følge av sammenslåing av tingretter og opprettelse av felles ledelse av domstolene.

Teamet har ansvar for den sivile rettspleie på grunnplanet, herunder forliksrådene samt for oppgaver som gjelder vaktvirksomhetsregelverket.

Domstolteamet har også ansvar for dommerutnevnelser. 

Ansvarlig: avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg