Internasjonalt team

Internasjonalt team har ansvar for behandling av både strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger, internasjonale barnebortførings- og samværssaker, saker om utlevering av lovbrytere til og fra Norge og apostille. Internasjonalt team har konvensjonsansvar på de respektive områdene, og er norsk sentralmyndighet på de fleste av nevnte fagfelt.

Teamets arbeid består blant annet av behandling av enkeltsaker, deltakelse på møter i internasjonale fora, forhandlinger av nye instrumenter og regelverksarbeid.

Internasjonalt team har to kontaktpunkt i europeisk judisielt nettverk i straffesaker (EJN), og har representanter som deltar i en ekspertgruppe i Europarådet (PC-OC), i nordiske møter samt i arbeidsgrupper under FN-konvensjonen om organisert kriminalitet (UNTOC) og FN-konvensjonen mot korrupsjon (UNCAC). 

Ansvarlig: spesialrådgiver Janne Kristiansen.