Økonomi- og styringsteamet

Økonomi- og styringsteamet har etatsstyringsansvar for virksomhetene som er underlagt eller tilknyttet Sivilavdelingen. Teamet har ansvaret for etatsstyringen av Statens sivilrettsforvaltning og Spesialenheten for politisaker. Etatsstyring av Kontoret for voldsoffererstatning og etatsstyringen av fylkesmennene på vergemålsområdet og rettshjelpsområdet er delegert til Statens sivilrettsforvaltning.

Videre har teamet ansvar for dialogen og oppfølgingen av Domstoladministrasjonen, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. I tillegg har teamet ansvaret for de økonomiske rammer for forliksrådenes opplæring av dommere.

Teamet ivaretar avdelingens arbeid med statsbudsjettet og internbudsjettet, og bidrar i arbeidet med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser samt økonomiske og administrative konsekvenser av regelverksendringer på avdelingens ansvarsområder. 

Økonomi- og styringsteamet har også ansvar for riksrevisjonssaker og FoU. 

Ansvarlig: avdelingsdirektør Sven Olav Gunnerud.