Vergemål- og erstatningsteamet

Vergemål- og erstatningsteamet har ansvar for voldsoffererstatningsloven og for den faglige oppfølgingen av voldsoffererstatningsmyndighetene. På vergemålsfeltet har teamet forskriftsansvar og ansvar for den faglige oppfølgingen av vergemålsmyndighetene.

Videre har teamet ansvar for deler av Stortingets rettferdsvederlagordning og for ordningen med statens erstatningsansvar. Det enkelte departement/fagavdeling har imidlertid ansvaret for å vurdere og håndtere eventuelle krav om erstatning fra staten under deres ansvarsområde. 

Vergemål- og erstatningsteamet behandler også enkeltsaker etter oreigningsloven § 15 og klager på avgjørelser om beslagsfrihet etter dekningsloven, om bevilling til å drive med inkassovirksomhet og om stadfestelse av testament. 

Teamet har også ansvaret for navneloven, konkursregisterforskriften mm.

Ansvarlig: avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg