Utvalg foreslår ny straffeprosesslov

Utvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget avga sin utredning 3. november; 5. desember ble utredningen sendt på høring.

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Utvalgets mandat.

Om Straffeprosesslovutvalget

Opprettet: 2014

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ny straffeprosesslov.