Innstillinger levert i 2006

Medisinsk sakkyndig helsepersonell

En arbeidsgruppe ledet av professor dr. juris Hans Petter Graver foreslår tiltak for å bedre kvaliteten på attester, erklæringer og lignende som helsepersonell utsteder, både innenfor justissektoren og andre steder.

Utredningen ble i dag overlevert til helse- og omsorgsministeren og justisministeren.

– Det er viktig for rettsvesenet at erklæringene fra helsevesenet er opplysende og troverdige og kan gi grunnlag for riktige beslutninger, sier justisminister Knut Storberget.

– Vi er helt avhengige av tillit til helsepersonell som avgir sakkyndige erklæringer, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. – Det er derfor nødvendig med gode rutiner for å sikre kvaliteten på erklæringene som avgis sier helse- og omsorgsministeren videre.


Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad nedsatte november 2005 i samråd med justisminister Knut Storberget en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren.

Utvalgets forslag vil nå bli nærmere vurdert i Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

Du kan lese mer om innstillingen, rapporten og mandatet på Helse- og Omsorgsdepartementets nettsider.Publisert: 16.5.2006