Forsiden

Evaluering av Statens barnehus

Evaluering levert 16. oktober 2012

Politihøgskolen har i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) gjennomført en evaluering av Statens barnehus.

Politihøgskolen har i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) gjennomført en evaluering av Statens barnehus.

Delrapport 1 tar for seg hvilke implikasjoner innføringen av barnehus har hatt for politiets arbeid med saker om vold og seksuelle overgrep mot barn med hovedfokus på gjennomføring av dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse.

Delrapport 2 fokuserer på hva innføringen av barnehus har betydd for ivaretakelsen av barn og for samordningen mellom de instansene som er involvert i saker om vold og overgrep mot barn.