Straffelovrådets utredning nr. 1 — Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 12. mars 2020