Tilknyttede virksomheter

Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen er administrativt ansvarlig for domstolene.

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, Høyesteretts kjæremålsutvalg, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

I tillegg finnes enkelte domstoler med spesielt avgrenset kompetanse. Jordskifterettene og arbeidsretten er eksempler på slike særdomstoler.
Domstolene er en del av det offentlige styringssystemet i en rettsstat som bygger på demokratiets grunnprinsipper. Domstolene betegnes gjerne som den tredje statsmakt.

Nettside: http://www.domstol.no/