Tilknyttede virksomheter

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker / Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol.

Gjenopptakelseskommisjonen kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt. Kommisjonens virksomhet er regulert i straffeprosessloven kapittel 27.

Gjenopptakelseskommisjonen blir ledet av Siv Hallgren, og består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Kommisjonen ble opprettet i 2004.

Hovedgrunnlag for å få saker gjenopptatt

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal avgjøre om vilkårene for gjenåpning er til stede.

De viktigste grunnene til at en rettskraftig dom i en straffesak skal kunne få ny behandling i retten, er:

  • Det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.
  • Avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å anta at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
  • Noen som har hatt sentral befatning med saken, har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken og det ikke kan utelukkes at dette har hatt innvirkning på dommen.

Nettside: https://www.gjenopptakelse.no/