Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen er øverste myndighet på Svalbard.

Administrativt er Sysselmannen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men etaten utfører oppgaver for en rekke andre departementer, blant annet Klima- og miljødepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.sysselmannen.no/