Forsiden

Utlendingsnemnda (UNE)

UNE behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

UNE ble opprettet ved lov av 30. april 1999 nr. 22 om endringer i utlendingsloven. UNE har vært i aktivitet siden 01.01.2001. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan. Departementet kan ikke instruere om lovtolking, vurdering eller avgjørelser i enkeltsaker (unntatt i saker som gjelder hensynet til rikets sikkerhet, eller utenrikspolitiske hensyn).

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.une.no/