Tilskuddsordninger fra Justis- og beredskapsdepartementet 2015

Utlyste tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2015

Tilskuddsordning Søknadsfrist

Tilskuddsordning til frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge

 

25. januar 2016 

Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere

16. november 2015

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

31. august 2015

Ny tilskuddsordning: Prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge

17. august 2015

Frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge

1. august 2015

Aktivitetstilbud til barn i mottak

1. mars 2015

Frivillige i redningstjenesten

17. februar 2015

Frivillig virksomhet i Kriminalomsorgen

27. februar 2015

Humanitære tiltak i 2015 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

1. februar 2015

Kriminalitetsforebyggende tiltak

16. februar 2015

Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet 

1. februar 2015

Retur- og tilbakevendingstiltak

1. mars 2015

SLT-samarbeid i kommunene

20. april 2015

Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 18. februar 2015