Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Regelverk

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og lanserte i den forbindelse handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i juni 2014. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. Handlingsplanen, den nasjonale veilederen og mye nyttig informasjon om feltet er tilgjengelig på regjeringens nettside www.radikalisering.no.

NB: Merk at kravene om vedlegg er endret, slik at det er mulig å sende inn subsidiære skriv. Se nærmere om dette i punkt 8 i utlysningsteksten.

Regjeringen innfører nå to nye tilskuddsordninger som retter seg spesifikt mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Justis- og beredskapsdepartementets nye tilskuddsordning, som er på inntil 10 millioner kroner, skal gå til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) nye tilskuddsordning har som mål å styrke det forebyggende arbeidet innenfor samme tema. BLDs tilskudd, inntil 7,5 millioner kroner, retter seg mot frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunen. JDs ordning kan sees i sammenheng med BLDs tilskuddsordning slik at en og samme kommune kan søke på begge – men dette er ikke et krav. BLDs tilskuddsordning forvaltes av Integrasjon- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og utlysningen kan hentes på deres hjemmesider.

Søknadsfrist for denne tilskuddsordningen er 31. august 2015.

1.   Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt kompetanse samt utvikling av gode systemer i kommunene for å håndtere utfordringer i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom og unge voksne. Prosjektene skal gi et grunnlag for det videre arbeidet, også etter at prosjektperioden er over.

Tilskuddsordningen omfatter arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gi mulighet for utvikling av det lokale forebyggende og rehabiliterende arbeidet slik at det også inkluderer tema radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene vil bli tildelt konkrete prosjekter som f.eks. forebyggende tiltak rettet mot ungdommer i faresonen for å bli radikalisert og/eller deres familier, tilpassede bevisstgjøringsprosjekter i skolene og utarbeidelse av tilpassede reintegrerings- og mentorordninger. Erfaringene fra de ulike prosjektene skal nedfelles slik at de skal kunne gjøres tilgjengelig for andre kommuner og politikkutviklere. 

Delmål

 • Ansatte førstelinjetjenesten får økt kunnskap om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Økt kompetanse og fokus på tema radikalisering i førstelinjen.
 • Ungdom og unge voksne i risikosonen fanges opp i en tidlig fase.
 • Skape inkluderende ungdomsmiljøer.

2.   Definisjoner

Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine  mål. Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor ulike livssyn, politiske retninger og ideologier. Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å bruke vold, som er sentral.

Barn og unge i risikosonen: Begrepet risikofaktorer brukes som en fellesbetegnelse om forhold som øker faren for at barn og unge utvikler vansker. Dette kan dreie seg om både miljørelaterte faktorer og individrelaterte faktorer. Miljørelaterte faktorer dekker flere ulike nivåer:

1) samfunn,

2) nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø, og

3) familie og sosialt nettverk.

Førstelinjen: Ansatte i ulike offentlige etater som skole, barnevern, politi, helsevesen osv. Et sentralt poeng i denne sammenheng er at disse gjennom sitt arbeid er i direkte kontakt med barn og unge i risikosonen.

3.   Kriterier for måloppnåelse

Tiltakene skal følges opp og rapportering/egenevaluering er en forutsetning.

I tillegg skal det rapporteres på indikatorer som indirekte kan knyttes til målene. Dette inkluderer i hvilken grad målgruppen nås, informasjon om samarbeidsavtaler/partnere og om tilskuddsmottakers interne aktiviteter.

Hvilke indikatorer som er aktuelle for den enkelte tilskuddsmottaker, avhenger av tilskuddsmottakerens formål og aktiviteter. Tilsagnsbrevet fra departementet vil inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse.

JD ønsker å bidra til at viktig læring og erfaringer nedfelles og gjøres tilgjengelig for andre kommuner.

4.   Kriterier for tildeling

 • Søknaden skal omhandle konkrete prosjekter innen forebygging og/eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjektene skal gi grunnlag for videreføring og forventes lagt inn i ordinær drift etter prosjektperiodens slutt.
 • Prosjektene skal være av en viss størrelse og varighet (med anslagsvis kostnad 400 000 kroner – 1 mill. kroner).
 • Prosjektet skal være forankret i politirådet før søknaden sendes.
 • Tiltakene skal forankres i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller liknende samarbeidsformer.
 • Det forutsettes at prosjektene startes opp i løpet av 2015. Det er ikke et krav at tildelt tilskudd i sin helhet skal benyttes i løpet av inneværende år. Se nærmere om dette under punkt 7, Kunngjøring og tildeling.

Følgende kriterier gis prioritet

 • Reintegrerings- og mentorordninger rettet mot potensielle eller returnerte fremmedkrigere.
 • Prosjekter hvor to eller flere kommuner samarbeider, ev. at prosjektet er forankret i regionrådet og omfatter flere kommuner.

5.   Oppfølging og kontroll

Om det, på tross av beskrivelse av prosjektenes omfang under punkt 4, gis tilskudd under kroner 200 000, skal det innen 30. mai året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For engangstilskudd fra og med kroner 200 000 skal det innen samme dato sendes inn en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg skal det sendes inn et prosjektregnskap attestert av revisor.

Mottaker er ansvarlig overfor JD for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig  samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

JD og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd. 

6.   Evaluering

Tilskuddsordningen evalueres ved behov.

7.   Kunngjøring og tildeling

Søknadsfristen er 31. august 2015. Søknader som innkommer etter fristen, vil som hovedregel bli avvist.

Vedtak om tildelingen av midler fra departementet vil skje innen 7. oktober 2015. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 28. oktober 2015. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal være sluttført innen utgangen av november 2015.

Tilskudd skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret, i dette tilfellet 2015. Midler som ikke blir brukt innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad benyttes til videreføring av tiltaket i det påfølgende år. Gitt det planlagte tidspunktet for tildeling og den foretrukne størrelsen på prosjektene, legger departementet til grunn at dette vil være tilfelle for flere av prosjektene som får tilskudd. 

8.   Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den som har delegert myndighet. 

Søknaden skal inneholde:

Om søker

 • Navn på kommunen(e)
 • Adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson(er)
 • Kort beskrivelse av kommunen(es) nåværende utfordringer innen radikalisering og voldelig ekstremisme samt nåværende tiltak og ressurser i arbeidet for å håndtere disse 

Om prosjektet

 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe(r)
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Plan for påfølgende implementering i den ordinære driften
 • Ev. koordinering/samarbeid med andre kommuner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett for prosjektet/tiltaket
 • Ev. delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Ev. egenfinansiering

Vedlegg som må følge søknaden (kan ev. ettersendes på e-post til JDs kontaktpersoner senest innen 1. oktober 2015):

 1. Kommunestyrevedtak, subsidiært et skriv med godkjenning av prosjektet som synliggjør forankring i ledelsen, signert av ordfører og rådmann – eventuelt vedtak i regionrådet.

 2. Bekreftelse på vedtak fra politirådet, subsidiært et skriv signert av politimester, ordfører og rådmann.

Søknaden sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no, ev. per post til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiavdelingen

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Søknaden skal merkes med «Saksnr. 15/4927. Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene».

9.   Søknadsbehandling

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse.
 • Søknaden ikke inneholder tilstrekkelig med opplysninger.
 • Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (dvs. søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

Vedtak om tilskudd til kommuner er ikke å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan ikke påklages. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.

10.         Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen tre uker. 

11.         Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskudd ennå ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer de vilkårene departementet har satt for tilskuddet
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er utløpt, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

Kontaktpersoner i Justis- og beredskapsdepartementet

Siv Tone Syversen-Nordberg. E-post: siv.syversen-nordberg@jd.dep.no Tlf. 22245424.

Marit Bjørsnøs. E-post: marit.bjorsnos@jd.dep.no. Tlf. 22248404.