Regelverk for tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2014 , med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak og Prop. 1 S (2014-2015), kap. 490, post 72.

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal i 2015 fordele inntil 2,8 mill. kroner til retur- og tilbakevendingstiltak.  Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter tilskuddsordningen på vegne av departementet.

2. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge skal returnere til hjemlandet, samt å legge til rette for at personer som har fått beskyttelse i Norge kan tilbakevende til hjemlandet når det er trygt.

Tilskuddsordningen skal bidra til at assistert retur og tilbakevending er bærekraftig og støtter opp under en varig reetablering i hjemlandet. Tilskudd kan gis til tiltak og prosjekter både i Norge og i opprinnelsesland.

3. Tilskuddsmottakere og målgruppe

Tilskuddsmottakere kan være frivillige organisasjoner og andre som organiserer retur- og tilbakevendingstiltak. Statlige virksomheter kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Målgruppen for tilskudd til returtiltak er personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge. Målgruppen for tilskudd til tilbakevendingstiltak er personer som har fått beskyttelse og som ønsker å tilbakevende til hjemlandet.

4. Søknadsfrist m.m.

Søknadsfrist er 1. mars 2015. UDI kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen. Dersom det er midler igjen på tilskuddsordningen vil det være en ny søknadsfrist 1. august 2015.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må selv utforme søknaden. Eventuelle søknader som sendes elektronisk, må etterfølges av en signert papirutgave innsendt per post for at tilskudd skal kunne gis.

Søknad sendes til:
Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo.

Elektronisk søknad sendes udi@udi.no.

Søknaden merkes ”Søknad om tilskudd til retur og- tilbakevendingstiltak »

5. Kriterier for tildeling av tilskudd

For å kunne få tilskudd må minst ett av følgende kulepunkter være oppfylt:

 • Tilskudd må bidra til at personer med endelig avslag på søknad om asyl og øvrige personer uten lovlig opphold i Norge returnerer til hjemlandet
 • Tilskudd skal bidra til at personer som har fått beskyttelse i Norge kan vende tilbake til hjemlandet.

For tilskuddsmottakere som også er å anse som næringsdrivende etter lov om offentlig støtte, forutsettes det at samlet støtte fra offentlige tilskuddsordninger til søker samlet sett ikke overskrider 200 000 Euro for de tre siste regnskapsår (2013-2015). Tilskudd som gis ut over denne grensen vil bli krevd tilbakebetalt, med renter. 

6. Om søknad

Søknad skal inneholde følgende opplysninger:

6.1 Om søker

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Navn på person som er hovedansvarlig for gjennomføringen
 • Virksomheter/organisasjoner som søker må oppgi organisasjonsnummer og organisasjonens vedtekter 
 • Privatpersoner som søker tilskudd, eventuelt på vegne av en gruppe, må oppgi fødselsnummer. Privatpersoner må også være foretaksregistrert og oppgi foretaksnummer i søknaden.
 • Kort omtale av hvilke forutsetninger/kompetanse søker har for å gjennomføre tiltaket
 • Dersom søker har gjennomført lignende tiltak, må det oppgis i søknaden. 
 • Søkere som også er å anse som næringsdrivende som søker tilskudd må oppgi oversikt over mottatte offentlige tilskudd for regnskapsårene 2013-2015.

6.2 Om prosjektet/tiltaket

 • Budsjett. Utgifter til regnskapsføring og revisjon må inngå i budsjettet. Målsetting og begrunnelse for prosjektet sett i forhold til formålet med      tilskuddsordningen
 • Omtale av målgruppe
 • Plan for gjennomføring, inkludert tidsplan 
 • Opplysning om det er søkt om midler andre steder til prosjektet 
 • For prosjekter/tiltak som har fått tilskudd over tilskuddsordningen i 2014, og hvor søknaden kan anses som en søknad om videreføring, skal det legges ved en kort rapport for prosjektet/tiltaket i 2014.

7. Vilkår

Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2015. Det kan gis tilskudd til aktiviteter i januar og februar 2016 forutsatt at dette framkommer særskilt ved søknad og at UDI bekrefter dette gjennom tilskuddsbrev.

Ubenyttede midler skal tilbakebetales til UDI. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

8. Krav til rapportering

Søkere som får innvilget støtte, vil få tilsendt en mal for rapportering, sammen med tilskuddsbrevet.

For tilskudd under kr. 200 000 skal det sendes inn rapport og regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For tilskudd over kr. 200 000 skal det sendes inn rapport og revidert prosjektregnskap som er bekreftet av statsautorisert revisor.

9. Kontrolladgang

UDI, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.