Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak

(Kap. 440 post 70)

1. Mål

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Ordningen har primært som målgruppe barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, samt barn og unge som står i fare for å bli utsatt for kriminalitet.

Tiltak som retter seg mot en bredere målgruppe kan vurderes.

Delmål

 • Ansatte i hjelpeapparatet har økt kunnskap om forebygging av kriminalitet.
 • Ungdom i risikosonen blir fanget opp av hjelpeapparatet.
 • Ungdom i risikosonen opplever mestring.
 • Trygge ungdomsmiljøer.

Definisjoner

Barn og unge i risikosonen: Begrepet risikofaktorer brukes som en fellesbetegnelse om forhold som øker faren for at barn og unge utvikler vansker. Dette kan dreie seg om både miljørelaterte faktorer og individrelaterte faktorer. Miljørelaterte faktorer dekker flere ulike nivåer: 1) samfunn, 2) nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø, og 3) familie og sosialt nettverk.

Hjelpeapparatet: Ansatte i ulike offentlige etater som skole, barnevern, politi, helsevesen osv. Det kan også dekke frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider forebyggende overfor barn og unge.

2. Kriterier for måloppnåelse

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tiltakets kriminalitetsforebyggende effekt.

I tillegg skal det rapporteres på indikatorer som indirekte kan knyttes til målene. Dette inkluderer i hvilken grad målgruppen nås, informasjon om samarbeidsavtaler/partnere og om tilskuddsmottakers interne aktiviteter.

Hvilke indikatorer som er aktuelle for den enkelte tilskuddsmottaker avhenger av tilskuddsmottakerens formål og aktiviteter. Tilskuddsbrevet fra departementet vil inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse.

I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). 

3. Kriterier for tildeling

Frivillige og andre ideelle organisasjoner, samt private aktører kan søke om midler.

Tiltak særlig rettet mot barn og ungdom vil bli prioritert. I vurderingen av søknadene vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Tiltaket retter seg mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet, herunder kriminalitet ved bruk av internett eller teknologi, eller forebygging av kriminalitet som rammer barn og unge.
 • Tiltak som understøtter samarbeid innenfor rammen av politiråd.
 • Ved søknad om tilskudd til tiltak rettet mot å forebygge bestemte typer av kriminalitet med en bredere målgruppe enn barn og unge prioriteres følgende områder: Vold (herunder vold i nære relasjoner), seksuelle overgrep, radikalisering og hatkriminalitet (kriminalitet motivert av hat/fordommer på grunnlag av etnisk tilhørighet, religion eller seksuelle orientering m.m.).
 • Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål vil bli prioritert fremfor tiltak som har et annet hovedformål og hvor det kriminalitetsforebyggende aspektet fremstår som mer indirekte.
 • Tiltaket bidrar til å styrke kompetansen om forebygging blant ansatte innen hjelpeapparatet, foreldre eller andre voksne som jobber med barn og unge.
 • Tiltaket når ut til så mange som mulig i målgruppen.
 • Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltaket har overføringsverdi.
 • Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet.
 • Prosjekter som er planlagt med varighet over flere år kan bli nedprioritert grunnet usikkerhet om videre finansiering.
 • Søknader som gjelder beløp under kr 200 000 vil som hovedregel bli nedprioritert.
 • Det gis ikke midler til forskningsprosjekter, herunder evalueringer.

Midler fra tilskuddsordningen gis for ett år av gangen, og dersom tiltak skal videreføres utover rammen av ett år må ny søknad sendes inn. Det at tilskudd er gitt tidligere gir ingen garanti for videre tilskudd.

Det gjøres oppmerksom på at Justis- og beredskapsdepartementet forvalter en egen tilskuddsordning for etablering og videreføring av SLT i kommunene (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Søknader om midler til dette må sendes inn i henhold til egen utlysning for dette. Denne tilskuddsordningen forvaltes av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) og utlysning gjøres blant annet på nettsiden www.krad.no.

Frivillige organisasjoner skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger. Prosjekttilskudd vil normalt utgjøre den største delen av de samlede tilskuddsmidlene under ordningen.

4. Oppfølging og kontroll

For tilskudd under kr 200 000 skal det innen 30. mars året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov. For tilskudd fra og med kr 200 000 skal det i tillegg til rapport med resultat- og måloppnåelse sendes inn et revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt årsregnskap bekreftet av revisor (spesielt aktuelt ifm. tilskudd til drift). Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Dersom tilskuddsmottaker legger regnskap, årsmelding, revisorattestasjon og vedtekter ut på egen nettside, er innsending til departementet av samme informasjon ikke nødvendig. Departementet vil innhente informasjon fra tilskuddsmottakernes nettsider.

Det er ønskelig at tilskuddsmottakere som er ideelle organisasjoner benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).

Mottaker er ansvarlig overfor Politidirektoratet for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av   departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement §10, 2. ledd og riksrevisjonsloven §12, 3. ledd.

5. Evaluering

Tilskuddsordningen skal evalueres ved behov.

6. Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Politidirektoratets nettside, www.politi.no under overskriften tilskuddsordninger i desember måned året før tildelingsåret, eller så snart Stortingets endelige budsjettvedtak er kjent.

Søknadsfristen er 16. februar. Søknader som innkommer etter fristen vil som hovedregel bli avvist. Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal normalt være sluttført innen utgangen av september.

Søknader sendes:
Politidirektoratet
Postboks 8051 Dep.
N – 0031 Oslo

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til politidirektoratet@politiet.no.

Kontaktpersoner i Politidirektoratet:
Politiinspektør Erling Børstad. erling.borstad@politiet.no tlf. 99 20 77 55
Politiinspektør Hanne Marie Persson. hanne.marie.persson@politiet.no, tlf. 99 28 83 63

7. Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • For personer må det oppgis personnummer
 • For organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som tidligere forvaltet tilskuddsordningen? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.
 • Eventuell videreføring etter endt prosjektperiode

Finansiering

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • Eventuelt budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  - Omsøkt fra Justis- og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet
  - Søkers egenandel
  - Omsøkt fra andre offentlige myndigheter
  - Ev. andre kilder (hvilke).
  - Eventuell differanse i forhold til total finansiering samt hvordan denne dekkes.
  - Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.
  - Omtale av tidligere tildelinger fra Justis – og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet. (tiltakets navn, beløp, årstall for tildeling)

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema:

8. Søknadsbehandling

Tildelingen av midler fra direktoratet skal normalt skje innen 15. mars i tildelingsåret.

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse
 • Søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger.
 • Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse m.v.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

Vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.

9. Klagebehandling

Reglene om klageadgang etter fvl. § 28 kommer til anvendelse.

En liten del av bevilgningen skal normalt settes av til eventuell omgjøring av vedtak som følge av klager fra søkere om tilskudd.

10. Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd

Ved særskilt høye tilskudd kan utbetaling i to terminer vurderes.

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen 3 uker.

Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

11. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskudd enda ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer vilkår direktoratet har satt for tilskuddet
 • Organisasjonen opphører
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er gått ut, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake