Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere

Regelverket er fastsatt av Statens sivilrettsforvaltning 26. oktober 2015.

1. Innledning

Stortinget har ved behandling av Prop.152S (2014-2015), jf Innst 20S (2015-2016), vedtatt å gi et ekstra tilskudd på 2 mill. kroner til frivillige organisasjoner som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere. Dette skjer innenfor rammene til tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak (kap. 470, post 72). Bakgrunnen for tilskuddet er at det økende antall asylankomster fører til et større press på organisasjoner som yter slik bistand, og det er dermed viktig å styrke kapasiteten i disse organisasjonene.

Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele 2 000 000 kroner til dette formålet i 2015. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) forvalter ordningen på vegne av departementet.  

2. Mål                    

Målet med det ekstra tilskuddet på 2 mill. kroner er å styrke kapasiteten i 2015 til de frivillige organisasjonene som gir rettshjelp og rettledning til asylsøkere. 

3. Tildelingskriterier

Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Tilskudd vil bli tildelt organisasjoner som vil yte rettshjelp og rettledning til asylsøkere.  

4. Kunngjøring

Det ekstra tilskuddet på 2 mill. kroner kunngjøres på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet, Fylkesmennene og Statens sivilrettsforvaltning.

Søknadsfristen er 16. november 2015.   

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen. Søkeren må derfor selv utforme søknaden.

Søknad sendes Statens sivilrettsforvaltning, pb. 8027 Dep., 0030 Oslo og merkes «Tilskudd for rettshjelp og rettledning til asylsøkere».

Elektronisk søknad sendes til: post@sivilrett.no.
 

5. Krav til søknadens innhold og form

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes med post eller elektronisk.

Søknaden må som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

 • Kontaktopplysninger om søker:
  - Navn på  frivillig organisasjon
  - Adresse- og e-postadresse
  - Telefonnummer
  - Organisasjonsnummer/foretaksnummer
  - Kontaktperson
  - Kontonummer for overføring av tilskudd
  - Vedtekter
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å kunne gjennomføre tiltaket det søkes om midler til, herunder i hvilket geografisk område organisasjonen vil kunne yte bistand
 • Har søkeren gjennomført lignende tiltak tidligere, eventuelt hvilke?
 • Har søker tidligere mottatt støtte over kap. 470 post 72 (oppgi i så fall dato og saksnummer for tilskudds brev)? Kort omtale av tidligere tildeling.
 • Plan for gjennomføring, herunder tiltak, virkemidler og samarbeidspartnere.
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner.
 • Tidsplan for gjennomføringen.
 • Budsjett, herunder eventuelle andre finansieringskilder.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

6. Søknadsbehandling

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden oppfyller ikke tildelingskriteriene og/eller kriterier for måloppnåelse.
 • Søknaden inneholder ikke påkrevde opplysninger.
 • Mottaker aksepterer ikke skriftlig innen en gitt frist eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Det er ikke budsjettmessig dekning til å yte støtten det er søkt om.
 • Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader.
   

7. Klagebehandling

Reglene om klageadgang etter forvaltningslovens Kapittel VI om klage og omgjøring kommer til anvendelse. 

8. Oppfølging og kontroll

For tilskudd under kr 200 000 skal det sendes inn rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for bruken av tilskuddet og viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført.

For tilskudd over kr 200 000 skal det sendes inn en årsrapport/virksomhetsrapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg skal det sendes inn årsregnskap attestert av revisor.

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelt tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Ved behov kan det også legges opp til særskilt rapportering. Statens sivilrettsforvaltning, Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskuddsmottaker er ansvarlig overfor Statens sivilrettsforvaltning at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkårene overholdes, herunder at:

 • Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som det fremgår av Statens sivilrettsforvaltnings tilskuddsbrev.
 • Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra Statens sivilrettsforvaltning.
 • Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes i 2015. Ubenyttet tilskudd skal som hovedregel tilbakebetales til Statens sivilrettsforvaltning, men kan etter begrunnet søknad eventuelt videreføres til 2016. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.
 

9. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskuddet ennå ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer vilkårene tilskuddsforvalter setter for tilskuddet.
 • Organisasjonen opphører.
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden.
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet.

Dersom tilskuddet allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker.
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt.
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • Innføre strengere rapporteringsrutiner.
 • Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd.
 • Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd.
 • Kreve at tilskuddet betales tilbake. 

Kontakt