Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk - Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12.10.2016 med grunnlag i St. Meld. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, Prop. 122 (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 samt Innst. 400 S (2015-2016).

2. Mål for tilskuddet

2.1 Mål

Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak tilbys et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

2.2 Delmål

 • Utvikle tiltak og virkemidler som bidrar til at beboere i integreringsmottak kommer i gang med grunnleggende kvalifisering allerede i mottak.
 • Øke motivasjon blant beboere i mottak for å delta i grunnleggende kvalifisering og oppnå resultater i tråd med hovedmålet.
 • Legge til rette for økt samarbeid og samordning av tiltak mellom vertskommune, mottak, frivilligheten og næringslivet.
 • Bidra til at beboere i mottak bosettes i tråd med bosettingsmålene og uten avbrekk i kvalifiseringen.

2.3 Målgruppe

Målgruppen er beboere i integreringsmottak.

Det er UDI som beslutter hvem som skal være beboere i integreringsmottak, basert på om personen er fra grupper med høy sannsynlighet for å få innvilget søknad om beskyttelse, eller om personen nylig har fått innvilget oppholdstillatelse.

3.  Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner som er valgt ut som vertskommuner for integreringsmottak vil motta tilskuddet. I 2016 gjelder dette kommuner som inngår avtale med IMDi om drift av integreringsmottak. 

3.2 Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet tildeles kommunen basert på antall plasser i integreringsmottaket. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2016 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak per år på 20 000 kr, dvs. 1 667 kr per måned.

I 2016 vil utbetalingen skje så snart IMDi har inngått avtale med kommunen og mottatt informasjon fra kommunen om kontaktperson(er) og kontonummer for mottak av tilskuddet, samt melding fra UDI om antall plasser i asylmottaket som inngår i integreringsmottaket i vertskommunen for siste kvartal i 2016.

Tilskuddet beregnes med virkning fra den 1. i oppstartsmåneden i 2016 og utbetales hvert kvartal.

3.3 Kriterier for bruk av tilskuddet

Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal også brukes til utprøving av incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater.

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde

 • Opplæring i norsk
 • Kultur- og samfunnskunnskap for asylsøkere
 • Karriereveiledning
 • Incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde

 • Språktrening
 • Arbeidsrettede aktiviteter
 • Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig (e) organisasjon (er) og / eller mottaket

Programmet kan, der det er aktuelt, også inneholde

 • Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og norskopplæring for asylsøkere i mottak, jf. IMDi RS 04/2016, mv.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

3.4 Organisering av fulltidsprogrammet

Prinsippene i introduksjonsloven om individuell tilrettelegging, tett oppfølging, individuell plan og deltakermedvirkning skal legges til grunn i organisering av fulltidsprogrammet for beboere i integreringsmottak.

Fulltidsprogrammet skal være gratis for den enkelte beboer, basert på kompetansekartlegging og tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

Det skal inngås en kontrakt for fulltidsprogram mellom beboere i mottak over 18 år og vertskommunen for integreringsmottaket der det stilles tydelige krav til beboerne. Dersom kravene ikke tilfredsstilles, skal beboeren kunne flyttes for å frigi plassen til en annen.

Vertskommuner må selv vurdere hvordan fulltidsprogrammet skal organiseres. Fulltidsprogrammet bør utvikles og tilbys i et samarbeid med asylmottaket, nærliggende karrieresenter, frivilligheten, arbeids- og næringsliv, samt andre partnere i kommunen. Arbeids- og velferdsetatens tjenester kan vurderes for beboere som har fått oppholdstillatelse dersom det anses hensiktsmessig.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen er kunngjort på IMDis nettside og Justis- og beredskapsdepartementet nettside for tilskuddsordninger.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til tilskuddsmottaker/vertskommuner

De fem vertskommunene som er valgt ut bes om å sende følgende informasjon til IMDi innen frist angitt av IMDi:

 • Kontonummer for mottak av tilskuddet
 • Kontaktperson(er)

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottager

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller andre kilder for å belyse måloppnåelse:

 • Tilskuddet er brukt til å etablere et fulltidsprogram for målgruppen i henhold til målsettinger for tilskuddet.
 • Tilskuddet er brukt i henhold til kriterier for bruk av tilskuddet.
 • Beskrivelse av samarbeid mellom vertskommune, mottak og karrieresenter, arbeidsgivere, frivilligheten og andre partnere.

Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås. Frist for tilskuddsrapport for kvalifiseringsmidlene for 2016 er satt til 31.01.2017. Krav til tilskuddsrapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som er innvilget støtte.

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6.  Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således ikke klageadgang jf. fvl § 28. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.