Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk – Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene 2016

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og lanserte i den forbindelse handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i juni 2014. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. Planen er dynamisk, det vil si at eksisterende tiltak kan justeres og nye skal utvikles for å møte utviklingen på feltet. Handlingsplanen, den nasjonale veilederen og mye nyttig informasjon om feltet er tilgjengelig på regjeringens nettside radikalisering.no

Gjennom revidert nasjonalbudsjett 2015 innførte Regjeringen blant annet en ny tilskuddsordning som rettet seg spesifikt mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene. Ordningen, som er på 10 millioner kroner, er videreført til 2016. Midlene skal gå til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

1. Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt kompetanse og lokale prosjekter samt utvikling av gode systemer i kommunene for å håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektene skal gi grunnlag for videre arbeid i kommunen(e), også etter at prosjektperioden er over.

Tilskuddsordningen omfatter arbeid mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gi mulighet for utvikling av det lokale forebyggende og rehabiliterende arbeidet slik at det også inkluderer tema radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene vil bli tildelt konkrete prosjekter som f.eks. forebyggende tiltak rettet mot personer i faresonen for å bli radikalisert og/eller deres familier, utarbeidelse av tilpassede reintegrerings- og mentorordninger, samt prosjekter som skal hindre utbredelse av fremmedfiendtlighet eller tilvekst til høyreekstreme miljøer på bakgrunn av økte asylankomster og/eller etablering av asylmottak.

Delmål

 • Ansatte i førstelinjetjenesten får økt kunnskap om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Økt fokus på forebygging av radikalisering i førstelinjen.
 • Personer i risikosonen fanges opp i en tidlig fase.
 • Dempet fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatkriminalitet rettet mot asylsøkere eller innvandrerbefolkningen for øvrig.

2. Definisjoner

Radikalisering forstås her som prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine mål. Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor ulike livssyn, politiske retninger og ideologier. Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å bruke vold, som er sentral.

Personer i risikosonen: Begrepet risikofaktorer brukes som en fellesbetegnelse om forhold som øker faren for at personer utvikler vansker. Dette kan dreie seg om både miljørelaterte faktorer og individrelaterte faktorer. Miljørelaterte faktorer dekker flere ulike nivåer:

 1. samfunn,
 2. nærmiljø, bomiljø, barnehage, skole og arbeidsmiljø, og
 3. familie og sosialt nettverk.

Førstelinjen: Ansatte i ulike offentlige etater som skole, barnevern, politi, helsevesen osv. Et sentralt poeng i denne sammenheng er at disse gjennom sitt arbeid er i direkte kontakt med personer i risikosonen.

3. Kriterier for måloppnåelse

Tiltakene skal følges opp og rapportering/egenevaluering er en forutsetning.

I tillegg skal det rapporteres på indikatorer som indirekte kan knyttes til målene. Dette inkluderer i hvilken grad målgruppen nås, informasjon om samarbeidsavtaler/partnere og om tilskuddsmottakers interne aktiviteter.

Hvilke indikatorer som er aktuelle for den enkelte tilskuddsmottaker, avhenger av tilskuddsmottakerens formål og aktiviteter. Tilsagnsbrevet fra departementet vil inneholde en nærmere beskrivelse av kriterier for måloppnåelse.

Erfaringer fra prosjektene skal nedfelles, slik at de kan gjøres tilgjengelig for andre kommuner og politikkutviklere.

4. Kriterier for tildeling

 • Søknaden skal omhandle konkrete prosjekter innen forebygging og/eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjektene skal gi grunnlag for videreføring og forventes lagt inn i ordinær drift etter prosjektperiodens slutt.
 • Prosjektene skal være av en viss størrelse og varighet (med anslagsvis kostnad 300 000 kroner – 1 million kroner).
 • Prosjektet skal være forankret i politirådet før søknaden sendes. Det vises i den forbindelse til krav om vedlegg under punkt 8, Krav til søknadens innhold og form.
 • Tiltakene skal forankres i kommunens kriminalitetsforebyggende samarbeidsnettverk, som SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller liknende samarbeidsformer.
 • Det forutsettes at prosjektene startes opp i løpet av 2016. Det er ikke et krav at tildelt tilskudd i sin helhet skal benyttes i løpet av inneværende år. Se nærmere om dette under punkt 7, Kunngjøring og tildeling.

Følgende prosjekter vil gis prioritet i 2016:

 • Reintegrerings- og mentorordninger rettet mot personer som står i fare for å gjennomgå en radikaliseringsprosess, samt mot potensielle eller returnerte fremmedkrigere.
 • Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og/eller etablering av høyreekstreme miljøer på bakgrunn av økte asylankomster til Norge.
 • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen. Det er ønskelig at man i denne forbindelse nyttiggjør seg av eksisterende kompetanse hos offentlige myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST og/eller RVTS.
 • Prosjekter hvor to eller flere kommuner samarbeider, ev. at prosjektet er forankret i regionrådet og omfatter flere kommuner.

5. Oppfølging og kontroll

Om det, på tross av beskrivelse av prosjektenes omfang under punkt 4, gis tilskudd på under 200 000 kroner, skal det innen 30. mai året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For engangstilskudd fra og med 200 000 kroner skal det innen samme dato sendes inn en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. I tillegg skal det sendes inn et prosjektregnskap attestert av revisor.

Mottaker er ansvarlig overfor JD for at bestemmelsene i tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

JD og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd. 

6. Evaluering

Tilskuddsordningen evalueres ved behov.

7. Kunngjøring og tildeling

Søknadsfristen er 22. april 2016. Søknader som kommer inn etter fristen, vil som hovedregel bli avvist.

Vedtak om tildeling av midler fra departementet vil skje innen 27. mai 2016. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 10. juni 2016. Denne siste runden med fordeling av tilskudd skal være sluttført innen utgangen av august 2016.

Tilskudd skal som utgangspunkt benyttes i tilskuddsåret, i dette tilfellet 2016. Midler som ikke blir brukt innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad benyttes til videreføring av tiltaket i det påfølgende år.

8. Krav til søknadens innhold og form

Søker skal bruke vedlagte søknadsskjema og eventuelt supplere med vedlegg. Merk at feltene i søknadsskjemaet kan utvides (i Word).

Søknaden skal inneholde

Om søker:

 • Navn på kommunen(e)
 • Adresse, organisasjonsnummer og kontonummer
 • Kontaktinformasjon til kontaktperson(er), inkl. telefonnummer og e-postadresse
 • Ev. koordinering/samarbeid med andre kommuner
 • Kort beskrivelse av kommunen(es) nåværende utfordringer innen radikalisering og voldelig ekstremisme samt eksisterende tiltak og ressurser i arbeidet for å håndtere disse 

Om prosjektet:

 • Navn på prosjektet/tiltaket
 • Prosjektstart og -slutt
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Målgruppe(r)
 • Målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Plan for påfølgende implementering i den ordinære driften
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søknadsbeløp
 • Budsjett for prosjektet/tiltaket. Om det søkes om midler til flere prosjekter, skal budsjett for hvert enkelt prosjekt/tiltak oppgis.
 • Ev. delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Ev. egenfinansiering

Signaturer

Det er et krav at søknaden er forankret hos politisk og administrativ ledelse i kommunen, samt hos politimester i det lokale politidistriktet. Søknadsskjemaet skal derfor signeres av rådmann, ordfører og politimester. Om en eller flere av disse av praktiske årsaker ikke kan signere selve søknadsskjemaet, må søker legge ved et signert skriv som bekrefter denne forankringen. Totalt sett skal altså signaturer fra rådmann, ordfører og politimester følge søknaden.

Sending av søknad

Søknaden sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no, eventuelt per post til:

Justis- og beredskapsdepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo 

Oversendelsen skal merkes tydelig med: «Saksnr. 16/616. Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene 2016».

9. Søknadsbehandling

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse.
 • Søknaden ikke inneholder tilstrekkelig med opplysninger.
 • Mottaker ikke skriftlig innen en gitt frist aksepterer eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (dvs. søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

Kommuner som ble tildelt midler under denne ordningen i 2015, og som ikke har ferdigstilt prosjektene de fikk støtte til, kan ikke få tildelt midler til tilsvarende prosjekter i 2016. Ev. søknader om nye prosjekter eller videreføring av prosjekter som har mottatt støtte og som avsluttes i løpet av 2016, vil derimot tas til vurdering.

Vedtak om tilskudd til kommuner er ikke å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan ikke påklages. Avslag eller delvis avslag på søknad om tilskudd skal grunngis.

10. Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet og senest innen tre uker. 

11. Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskudd ennå ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer de vilkårene departementet har satt for tilskuddet
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Tilskuddsforvalter blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med tilskuddsforvalters målsetting for tilskuddet
 • Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:
 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid

Dersom tilskuddsforvalter har reist krav om tilbakebetaling og fristen for tilbakebetaling er utløpt, kan tilskuddsforvalter vurdere om retningslinjer for Finansdepartementets fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente bør benyttes.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 • innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

Kontaktpersoner i Justis- og beredskapsdepartementet

Marit Bjørsnøs.
E-post: marit.bjorsnos@jd.dep.no
Tlf. 22248404.

Siv Tone Syversen-Nordberg
E-post: siv.syversen-nordberg@jd.dep.no
Tlf. 22245424.